Tag: khế lý khế cơ

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 42)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 42) Nam Mô A-Di-Đà Phật Chương trình nói về Khế Lý – Khế Cơ đã đến tuần cuối cùng. Hôm nay có câu hỏi

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa đàm 43)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa đàm 43) Nam Mô A-Di-Đà Phật, Được vãng sanh về Tây Phương chủ lực là do Công Phu tu hành của mình và điều cần thiết là được “Hộ Niệm” trong những

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 44)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 44) Nam Mô A-Di-Đà Phật, Trước khi trả lời câu hỏi của ngày hôm nay, Diệu Âm xin đọc một cái tin mới, tin

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 45)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 45) Nam Mô A-Di-Đà Phật, Mỗi lần chúng ta đi hộ niệm là một lần chúng ta làm giàu kinh nghiệm tu hành để vãng sanh. Khi tham gia một số ca hộ niệm rồi,

Khế lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 46)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 46) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Mấy ngày hôm nay chúng ta nghe những tin động đất ở bên Nhật, nhìn thấy những

Khế Lý – Khế Cơ ( Tọa Đàm 47)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 47) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Tu hành trong thời đại này nhất định chúng ta phải cẩn thận, phải hợp căn hợp cơ, không được sơ ý!…

Khế Lý – Khế Cơ (Tọa Đàm 48)

KHẾ LÝ – KHẾ CƠ (Tọa Đàm 48) Nam Mô A-Di-Đà Phật, Trong 48 đêm nói về hộ niệm vừa “Khế Lý” vừa “Khế Cơ” là để hợp với căn cơ của chúng ta mới thành tựu đạo quả…