Category: ẢNH

8 Điều Gđ Cần Chú Ý

8 Điều Gđ Cần Chú Ý giúp Người Thân Vãng Sanh TPCL. Trích trong Khuyên Người Niệm Phật. Thầy Diệu Âm Tịnh Hải.