Nam Mô A Di Ðà Phật !
Kính thưa chư vị đồng tu, Hộ niệm là một phương pháp bất khả tư nghì. Người lâm chung nếu được hộ niệm đúng như lý như pháp đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế giới,Trong những năm gần đây qua các ban hộ niệm chúng ta đã chứng kiến tận mắt nhiều trường họp vãng sanh với thoại tướng bất khả tư nghì. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không hiểu rỏ những kiến thức căn bản về hộ niệm, nên đã vô tình phạm nhiều điều cấm kỵ và tạo cho người thân của mình lúc lâm chung mất phần vãng sanh.

Sách đã xuất bản của Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị