Tag: cu si dieu am ke chuyen

Hiện Tượng Người Vô Hình Bám Theo

  Nam Mô A-Di-Đà Phật. Trong những buổi còn lại này, Diệu Âm sẽ cố gắng kể ra mỗi đêm một chuyện mà chính Diệu Âm đã tham gia điều giải, những chuyện này