Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm | Lời Giới Thiệu

Share on facebook
Share on twitter

LỜI GIỚI THIỆU BỘ TỌA ĐÀM CƯ SĨ DIỆU ÂM GIẢNG GIẢI TẬP SÁCH ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM
Nam Mô A DI Đà Phật. Kính Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh. Kính thưa chư vị Liên Hữu Đồng tu. Tập sách “ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM” được lão cư sĩ Diệu Âm soạn ra đã giải quyết hầu như đầy đủ những vấn đề liên quan đến pháp hộ niệm vãng sanh. Những câu trắc nghiệm có đáp án [Đúng] hoặc [Sai] rất cụ thể, rõ ràng. Thật đúng là một cẩm nang cho những ai phát tâm hộ niệm giúp người vãng sanh. Tập sách đã quá cụ thể, nhưng khi nghe đến bộ tọa đàm mà Cư Sĩ đã giảng giải lại những đáp án này trong hơn một năm qua, chúng con lại ngộ thêm ngộ, thật sự đã thấu hiểu cả lý lẫn sự một cách sâu sắc, giải tỏa được tất cả những nghi hoặc về pháp hộ niệm vãng sanh. Thế mới hay, có “Hiểu Thấu” mới “Hành Đúng”, có hành đúng pháp hộ niệm mới cứu được người vãng sanh. Có tận mắt thấy người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng được vãng sanh làm cho chúng ta mới vững tin lời chư Tổ dạy: “Muôn người Niệm Phật muôn người vãng sanh” là đúng sự thật. Trong suốt gần 20 năm qua, Cư Sĩ Diệu Âm đã dày công nghiên cứu pháp hộ niệm vãng sanh, lưu lại rất nhiều cuộc tọa đàm về hộ niệm từ Video, MP3, hàng chục bộ sách đã được đại chúng đồng tu ghi chép lại trở thành những tài liệu đáng giá về hộ niệm. Đến nay với tấm lòng từ bi, tha thiết muốn đại chúng tránh được nhiều sơ suất trong đường tu cũng như khi hộ niệm, lão cư sĩ đã giảng lại tập tài liệu “ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM” lần 2 tại BRISBANE-Úc Châu năm 2017-2018. Lần giảng khá viên mãn, dẫn chứng cho chúng ta thấy rõ rằng, chỉ một pháp hộ niệm này đã bao trùm các pháp, Lý Sự viên dung, rộng độ chúng sanh. Thật đúng là một pháp: “Phàm Thánh tề thâu, tam căn phổ bị”, cứu cả người phàm phu một đời thành tựu đạo quả. Vi diệu thay! Niệm Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là sự thực, đây là lời Phật dạy. Hàng ngàn, hàng vạn người Việt Nam nhờ pháp hộ niệm mà đã được vãng sanh đến nay không còn tính đếm được nữa, quả là những bằng chứng quá rõ rệt, không còn gì để nghi ngờ. Tín tâm vững vàng vào lời Phật dạy là ngọn đuốc dẫn dắt chúng ta tới chỗ thành tựu. Vậy thì:  Tại sao chúng ta không làm được? Vì không tin.  Tại sao chúng ta không tin? Vì không hiểu thấu.  Vì không hiểu thấu nên hành không đúng, không hành đúng nên thất bại. Cuộc tọa đàm này vô cùng quan trọng, đạo lý bất khả tư nghì. Có thể nói rằng đây là chỗ dựa vững chắc, là cẩm nang cho hành giả tu Niệm Phật và Hộ Niệm. Nhận thấy sự lợi ích lớn lao này, một số Phật Tử Đồng Tu chúng con phát tâm ghi chép lại cuộc tọa đàm quí báu này và xin cúng dường đến tất cả chư vị. Cầu nguyện cho chư vị hữu duyên cùng pháp giới chúng sanh phát khởi niềm tin niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, một báo thân này đồng sanh về miền Cực-Lạc, viên thành Phật Đạo. TM Nhóm Đồng Tu phát tâm Phật Tử Minh Đạt Kính giới thiệu.

 

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm, Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –