• Trang Chủ
  • Điều Kiện Để 100% Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc?

Điều Kiện Để 100% Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ 100% VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

Câu hỏi: Điều kiện để 100% vãng sanh TPCL?

Trả lời: Muốn 100% vãng sanh TPCL thì chư vị niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì chư vị sẽ được 100% vãng sanh TPCL không cần gì người khác giúp nữa. Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc chứ không phải như có người khoe ra là:“ tôi nhất tâm bất loạn“ và diễn tả cảnh nhất tâm bất loạn cho người ta biết. Hoàn toàn không phải.
Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc, Diệu Âm nói rất chặt chứ không phải là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ rồi đi ra diễn tả cảnh nhất tâm bất loạn. Hoàn toàn không phải.
Bây giờ dù ai có nói gì nóigì nói Diệu Âm cũng nói không đúng, không bao giờ có người nào đi diễn tả cảnh nhất tâm bất loạn. Nếu một người nào thực sự nhất tâm bất loạn không bao giờ thổ lộ cho người khác và tự xưng ta là nhất tâm bất loạn và xin thưa với chư vị Diệu Âm cũng thấy rất nhiều người, rất nhiều người tự xưng nhất tâm bất loạn, sau cùng nhận lấy một hậu quả hình như đắng cay phũ phàng.
Mong chư vị nhớ cho kĩ lời Phật dạy rành rành.” Một người tự xưng là nhất tâm bất loạn thì nhất định không thoát khỏi chưởng lực của ngũ ấm ma” đây là lời Phật cảnh cáo trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên mong chư vị đó ở đây chúng ta là phàm phu không ai dám đảm bảo ta sẽ 100% vãng sanh TPCL mà chúng ta hãy đi con đường an toàn hơn, vững chắc hơn, an ổn hơn, hy vọng nhiều hơn. Chữ hơn đó giúp cho chư vị gần đến con đường vãng sanh và ngài ấn Quang đưa ra một quy luật vô cùng tuyệt vời, ngài nói:” Chí thành , chí kính là cái đạo nhiệm màu” giúp cho hàng phàm phu chúng ta một đời này thoát nạn. Chúng ta lấy cái lòng chí thành, chí kính đừng nên lấy cái tâm chứng đắc ra mà khoe coi chừng bị nạn, coi chừng bị nạn!…Mong chư vị hiểu đây là lời Phật dạy trong kinh.
Như vậy cái điều kiện 100% chúng ta dành cho những người thượng căn, thượng chí, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì khi các ngài niệm Phật đến nhất tâm bất loạn tự các ngài biết không bao giờ các vị tổ tự khoe mình là nhất tâm bất loạn, không có. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật tái lai suốt cuộc đời của ngài sống như một người tham lam ăn cắp tiền bạc của vua bị đem ra xử tử. Trước khi mà xử tử ngài cười, ngài không sợ gì hết.
-Tại sao nhà ngươi không sợ ?
-Ngài nói:” Tôi ăn cắp tiền của vua thì tôi chịu tử hình, nhưng mà trước khi tôi bị tử hình tôi đã cứu hàng vạn sinh mạng của những con cá trạch .”
Tức là ngài ăn cắp tiền nhưng ngài không có sài riêng cho mình, ngài ăn cắp tiền để ngài phóng sanh. Chư vị thấy không? chư tổ vì cứu những sinh mạng của con cá mà sẵn sàng tội, chịu tử hình thì mình đi cứu người thì người ta có chửi cũng không có sao hết. Chư vị đồng ý không? còn ở đây chúng ta chưa tu mấy mà có những người tự khoe đử thứ hết, chứng này chứng nọ. Xin thưa thực với chư vị nếu thực sự là chứng thực thì không bao giờ khoe ra, như vậy những người khoe ra chúng ta phải cẩn thận.
A Di Đà Phật!
(1/1)PHÁP HỘI TẠI TORONTO CANADA, Cùng với Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Thời 1 29 6 2019

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –