• Trang Chủ
  • Khi Đi Hộ Niệm Nên Hồi Hướng Công Đức Như Thế Nào Cho Đúng?

Khi Đi Hộ Niệm Nên Hồi Hướng Công Đức Như Thế Nào Cho Đúng?

Share on facebook
Share on twitter

KHI ĐI HỘ NIỆM BAN HỘ NIỆM NÊN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Câu hỏi: Xin hỏi lão cư sĩ cách thức hồi hướng công đức. Mỗi khi hộ niệm, ban hộ niệm chúng con mỗi lần hồi hướng công đức thường hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ của người bệnh

Trả lời:Chư vị có thể làm việc này không sao nhưng mà nhắm đến là nhắm đến người bệnh là chính và oán thân trái chủ. Tại vì thường chúng ta đi hộ niệm là điều giải oán thân trái chủ thì chúng ta “ Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho Phật tử Trần Văn Y, pháp danh là X và cùng hồi hướng cho pháp giới hữu duyên, chư vị chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với Phật tử Trần Văn X, pháp danh Y, nguyện chư vị đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Như vậy là đủ rồi. Có những nơi nói là cùng với, cùng biến pháp giới chúng sanh cũng được không sao, cũng không có gì mà trở ngại. Chư vị có hồi hướng cho cửu huyền thất tổ nội ngoại của mình cũng được, hổng sao. Nhưng mà thường thường là hồi hướng cho chư vị oán thân trái chủ, mà mình biến chư vị oán thân trái chủ thành chư vị trong pháp giới hữu duyên thì ông bà cha mẹ cũng là chúng sanh trong pháp giới hữu duyên nhưng mà mình nói ngay những người có quen có biết, biết thuận biết nghịch gì đó cũng là cõi chúng sanh. Tức là trong đó báo là bao gồm những người mà oán thân trái chủ hay là bà con thân nhân gì của ông bà nói chung cũng được.Tại vì có thể nhiều khi ông bà cha mẹ họ biến thành oán thân trái chủ cũng có chúng ta nói chung như vậy cũng được rồi không có gì khó khăn lắm.
Lão Cư Sĩ Diệu Âm trả lời vấn đáp Pháp hội Châu Âu

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –