• Trang Chủ
  • Khai Thị Làm Sao Cho Được Cảm Ứng ( RẤT HAY!)

Khai Thị Làm Sao Cho Được Cảm Ứng ( RẤT HAY!)

Share on facebook
Share on twitter

PHẢI KHAI THỊ LÀM SAO CHO ĐƯỢC CẢM ỨNG?
Câu hỏi: A Di Đà Phật! Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng tất cả chư vị đồng tu trên toàn thế giới trên đường ZOOM này. Con xin có câu hỏi như sau kính thưa lão cư sĩ người trưởng BHN thường khai thị cho người bệnh và cho chư vị trong pháp giới điều quan trọng là tâm của người khai thị và tâm của người bệnh cũng như tâm của chư vị trong pháp giới được cảm ứng thì việc Hộ Niệm dễ thành công thì trưởng BHN phải làm như thế nào? Kính xin lão cư sĩ từ bi hướng dẫn cho chúng con để chúng con có được tự lợi và lợi tha con xin chân thành cam ơn lão cư sĩ. A Di Đà Phật!
Trả lời: Câu hỏi này hay quá, quá hay! Xin cảm ơn bác Diệu Âm. Khai thị làn sao cho được cảm ứng xin thưa thực với chư vị có những người khai thị văn chương lưu láng hay vô cùng, mạch lạc vô cùng nhưng không có cảm ứng. Có những người đứng trước người bệnh nói những lời thực sự mộc mạc đơn sơ ngắn gọn nhưng làm cho người bệnh tự nhiên tha thiết muốn vãng sanh niềm tin càng ngày càng vững. Tại sao vậy? Đều do sự cảm ứng đây. Có những người đối diện với những oán thân trái chủ báo đời người bệnh, BHN đứng ra điều giải có những người nói oang oang lý này lý nọ điều giải từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác mà không thành công. Có nhiều người chỉ chắp tay nói một vài câu:” Xin chư vị hãy buông ra đi để cùng nhau trở về tây phương thành đạo thoát vòng sanh tử luân hồi.” Đơn
giản mộc mạc nhưng hình như nạn oán thân trái chủ đã được giải, nhờ đâu vậy chư vị? Nhờ cảm ứng đây. Như vậy thì làm sao để được cảm ứng? Xin thưa với chư vị Diệu Âm thường hay nói:” Tâm tâm cảm ứng.” Tâm của mình và tâm của người đối diện cảm ứng với nhau. Tâm của mình nếu được tâm người bệnh cảm ứng là do tâm của Hộ Niệm có sự chân thành tha thiết, có sự Khiêm Cung Từ Ái, có lòng chí thành chí thiết thì tự nhiên một lời nói của người Hộ Niệm tự nhiên làm cho người bệnh cảm ứng, một lời điều giải của người Hộ Niệm cũng làm cho chư vị trong pháp giới phải rơi nước mắt mà cảm thông. Một lời khẩn nguyện của BHN làm cho chư Phật cũng phải động lòng, thương cảm.
Xin thưa với chư vị tâm tâm cảm ứng là cái điều rất quan trọng lúc Hộ Niệm. Một người HN muốn được tâm tâm cảm ứng này thì đừng bao giờ nghĩ rằng:” ta có năng lực cứu độ chúng sanh, ta có cái năng lực điều giải oán thân trái chủ, ta có cái năng lực trị tội người nào không nghe, ta có cái năng lực làm cho tất cả chúng sanh phải quy phục, ta đắc đạo này ta đắc đạo nọ.” Nếu chư vị khoe lên những cái năng lực này thì dẫu chư vị nói hay ho cho mấy nhất định không bao giờ được cảm ứng.
Một người bệnh mà được cảm ứng đạo giao được Phật phóng quang gia trì thì một người bệnh phải chắp tay cúi đầu thành khẩn sám hối, thành khẩn tự nhận mình có nhiều sai trái, thành khẩn nhận mình từ vô lượng kiếp nay mê mờ tạo nghiệp trùng trùng hôm nay nhờ gặp được duyên lành này lương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà mình thoát nạn. Phải cúi đầu xuống mà thành tâm sửa lỗi, thành tâm niệm Phật cúi xin đức Phật thương tình đưa mình về tây phương. Nếu người bệnh có cái tâm chân thành này thì người bệnh một lần khẩn nguyện vãng sanh là một lần cảm ứng. Một câu A Di Đà Phật của người bệnh niệm lên là một lần được cảm ứng chư vị trong pháp giới.
Cho nên xin thưa với chư vị muốn cảm ứng đạo giao thì chư vị phải nhớ tâm tâm mà cảm ứng chứ không bao giờ nghĩ rằng mình có năng lực này năng lực nọ những người thường thường tự khoe rằng:” Ta đã tu hành tốt lắm rồi, ta đã có năng lực này năng lực nọ, ta thông minh trí huệ, ta được đại khai viên giải, ta đã hiểu rõ đạo lý, ta còn có đủ tất cả những cái gì hay xin thưa với chư vị đây là những tình trạng bất cảm ứng đây, đây là tình trạng trong kinh Hoa Nghiêm Phật đã dậy rõ rệt đây:” Vị chứng vi chứng thị đại vọng ngữ” mà chúng ta không hay.” Nhược tác thánh giải tức thọ quần tà” mà chúng ta không hay. Nhược tác thánh giải có nghĩa là: Tự cho mình là ngon lành, tự cho mình là đắc đạo, tự cho mình là có năng lực thì chắc chắn,tức là chắc chắn Thọ là thọ nạn. Quần tà là ngũ ấm ma. Bị ngũ ấm mà trói buộc rồi không không thoát khỏi vòng tay ngũ ấm ma, để đi đọa lạc, thế mà nhiều người không hay. Chính vì thế mà câu hỏi này rất hay nếu mà chúng ta khai thác ra chỉ cần một chút này thôi là cơ hội cho chúng ta ngộ ra con đường thoát nạn. Nếu sơ ý không biết được cái tâm tâm cảm ứng này nhiều khi cả một đời tu hành sau cùng bị nạn vì ở trong lòng bàn tay của ngũ ấm ma rồi, chư vị nên nhớ cho kĩ.
Cho nên một lời khai thị của trưởng ban mà được cảm ứng là do vị trưởng ban này có có tính Khiêm-Cung-Từ-Ái.
-Khiêm là khiêm nhường.
-Cung là cung kính, một phần cung kính một phần lợi ích cho chính mình, hai phần cung kính là hai phần lợi ích cho chính mình, mười phần cung kính là mười phần lợi ích cho chính mình, đem mười phần lợi ích của chính mình mà giúp cho chúng sanh thì chúng sanh cũng được mười phần lợi ích đây là cái điều sự thực. Cho nên khi mà chúng ta đứng trước người bệnh, đứng trước oan gia trái chủ khai thị điều giải, lúc nào chư vị cũng lấy 4 chữ Khiêm-Cung-Từ-Ái ra mà thực hiện đi thì sẽ có sự cảm ứng. Khiêm là khiêm nhường nhé đừng bao giờ tự nhận là lời khai thị của chúng ta có năng lực này năng lực nọ. Cung là cung kính, cung kính mọi người, cung kính người bệnh, cung kính oán thân trái chủ, cung kính tất cả người trẻ cũng như người già. Ngài Ấn Quang nói là trên kính dưới hòa nhất định chư vị phải nhớ đã cung kính thì không bao giờ được quyền gọi là gì:” Nhược nhơn tu đạo nhơn- Nhược chơn tu đạo nhơn- Bất kiến thế gian hóa” Là người chân chánh tu hành có tâm cung kính, tuyệt đối đừng bao giờ moi móc kể lể những chuyện sai trái của người khác để chúng ta hoàn thành cái tâm nguyện cung cung kính kính của một người tu, đem cái tâm này ra mà khai giải, đem cái lòng từ là thương người bệnh thương luôn chư vị oán thân trái chủ, thương tất cả mọi người. Muốn cho họ giải thoát mà nói những lời chân thành tha thiết thì tự nhiên trong cái sự tha thiết đó có cái từ trường rất tốt giúp cho tất cả chúng sanh nghe mà cũng phải cảm động.
-Ái là chăm sóc, là bảo vệ lẫn nhau, cố gắng bảo vệ cho tới cùng, đừng khinh thường những buổi Hộ Niệm, đừng khinh thường những đường Zoom này, đừng khinh thường những cái lúc chúng ta năn nỉ nhau giúp đỡ nhau để chúng ta trở về TPCL.
Xin thưa với chư vị cứ lấy những điểm này ra thì sự khai thị của chúng ta sẽ có sự cảm ứng rất tốt. A Di Đà Phật!
(78)CƯ SĨ DIỆU ÂM HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 30 9 2019

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –