• Trang Chủ
  • Pháp Hô-Niệm của Mật-Tông giúp cho người tu hành được “Tam-Mật Thanh-Tịnh”. (06)

Pháp Hô-Niệm của Mật-Tông giúp cho người tu hành được “Tam-Mật Thanh-Tịnh”. (06)

Share on facebook
Share on twitter

Pháp Hô-Niệm của Mật-Tông giúp cho người tu hành được “Tam-Mật Thanh-Tịnh”.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Cũng không đúng luôn. Đường tu Mật-Tông cũng đi về cảnh giới Tịnh-Độ. Xin thưa chư vị, pháp môn tu nào của Phật dạy cũng đi về một cảnh giới Tịnh-Độ cả, nhưng thực hành theo Mật-Tông khó khăn hơn nhiều đấy. Theo như lời của Ngài Tịnh-Không giảng, muốn thực hiện được con đường Mật-Tông, những vị đạt được từ Thất Địa Bồ-Tát trở lên mới có thể làm được. Thật không phải đơn giản!… Tu chứng qua khỏi Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi-Hướng rồi mới lên tới hàng Địa Thượng. Thất-Địa Bồ-Tát là những vị Đại Bồ-Tát ở cõi Hoa-Nghiêm, các Ngài đã phá đến 36 phẩm Sanh-Tướng Vô-Minh, sắp thành Phật rồi mới đạt được… Còn chúng ta đây chưa phá được một phẩm phiền não thô thiển nào, thì làm sao với tới con đường “Mật” đó? Quá khó!… Quá khó!… Nhiều người đã sơ ý, hoặc không biết đến vấn nạn này nên cứ điềm nhiên hi vọng.  Ngài Tịnh-Không còn nói, tu đường Mật-Tông một là thành công đi lên (thành đạo), hai là thất bại đi xuống (Địa-Ngục). Khó lắm!… Căng thẳng lắm!… Còn chúng ta đang đi đây là con đường rất dễ, gọi là “Dị Hành” của pháp môn Tịnh-Độ Di-Đà, từ bất cứ một vị trí nào cũng có quyền đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc để một đời thành đạo. Đây là pháp môn quá hay, quá vi diệu, không phải là đi từng bước từng bước, trải qua hàng vô lượng kiếp tu hành. Chính vì thế, chúng ta hôm nay là cứ nói thẳng vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh là như vậy.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 06)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –