Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới Ngày 18/08/2021 (Rất Hay)

Share on facebook
Share on twitter

LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI NGÀY 18/08/2021 (RẤT HAY)

A Di Đà Phật! Cảm ơn bác Quảng Nguyện. Khởi sự ra đọc một cái tin vãng sanh hay quá! Chư vị thấy hay không?…

Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh, thực sự pháp Hộ Niệm hay quá! Nhờ có cái pháp Hộ Niệm này, mà chúng ta trực tiếp thấy có người ra đi lưu lại tướng lành, mà trước đây dễ gì chúng ta thấy qua.

Thành thực mà nói, pháp Hộ Niệm mà có linh hay không, là do chính người bệnh làm đúng theo những điều Phật dạy, đúng theo cái quy luật Hộ Niệm thì người bệnh mới được vãng sanh.

Hôm nay là ngày thứ tư, thường thường chư vị cứ chờ là mời Cư Sĩ Diệu Âm cho cha con vãng sanh, cho mẹ con vãng sanh. Mà có người nhiều lúc đưa thông tin lạ quá! Cha con thì không muốn vãng sanh, xin mời Cư Sĩ Diệu Âm khai thị cho cha con vãng sanh. Điều này là cái điều hình như bất khả thi rồi!…

Mẹ con không bao giờ niệm Phật, nghe nói là niệm Phật vãng sanh thì mẹ con sợ lắm, mẹ con cấm con không cho con nói chuyện vãng sanh với mẹ, xin Cư Sĩ Diệu Âm khai thị cho mẹ con vãng sanh…

Xin thưa với chư vị, nếu mà gặp trường hợp này, chư vị bắt Diệu Âm phải đối diện với những cái cảnh vô cùng khó khăn. Nói không khai thị thì không được, mà nói cho mẹ vãng sanh thì cũng không dám nói. Vì vãng sanh hay không là chính mẹ mình thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Quyết lòng làm như vậy, trước giờ phút lâm chung mẹ mình làm được như vậy thì mẹ mình vãng sanh. Cha mình mà quyết lòng chí thành, chí kính niệm Phật, không sợ chết, không sợ bệnh, không thương con, không nhớ cái. Quyết lòng cầu nguyện vãng sanh. Cha mình mà làm được như vậy trước khi buông hơi thở ra đi, thì cha mình được vãng sanh. Chứ  làm sao lại mời Cư Sĩ Diệu Âm khai thị cho cha con vãng sanh? Làm sao mà cha vãng sanh cho được?!…

Cho nên mong chư vị phải thông cảm giùm cho Diệu Âm. Nhiều khi gặp những trường hợp quá éo le, Diệu Âm không biết làm sao. Nếu mà chư vị đưa vào thành một câu hỏi, nói rằng là:

– Có một người cha mà không bao giờ niệm Phật, như vậy có vãng sanh hay không?

Thì Diệu Âm trả lời gọn lắm:
– Không vãng sanh!

Nói:
– Có một người không chịu niệm Phật, không chịu nguyện vãng sanh. Như vậy được vãng sanh hay không?

Diệu Âm nói:
– Chắc chắn không được vãng sanh!

Thì nó dễ dàng vô cùng. Tại vì Diệu Âm nói chung chứ nói người nào đâu. Người nào tin hãy mau mau sửa đổi lại, người nào không tin thì chấp nhận chịu. Chứ bắt Diệu Âm khai thị cho những người đó vãng sanh thì đây là điều vô lý.

Tại vì Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Tâm của ai vậy? Tâm của chính cha, chính má, tâm của mỗi người chúng ta. Người nào muốn đi vãng sanh thì mới được vãng sanh. Nhớ nhé chư vị nhé!

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cái câu này đích đáng lắm chư vị ơi! Thấm thía lắm chư vị ơi! Phật dạy:

Vong Thất Bồ Đề Tâm
Tu Chư Thiện Pháp
Thị Danh Ma Nghiệp.

Không biết là chư vị có từng nghe qua cái câu này chưa? Quên mất cái tâm giác ngộ, quên mất cái tâm giải thoát, cứ lo tu những việc thiện lành thì đây là cái nghiệp của ma, chứ không phải là chánh nghiệp của Phật.

Chư vị hãy nghe cho kĩ cái câu này. Có nhiều người nói là:

– Tu là tôi tới chùa tôi làm công quả là được rồi…Tôi làm thiện là được rồi…

Xin thưa với chư vị, cái được rồi đó là được rồi của những người mất cơ hội giải thoát. Mà cái được rồi đó là cái được theo cái nghiệp ma chứ không phải là theo cái chánh pháp của Phật. Tại vì người ta nói:

– Tới chùa lạy Phật là được rồi, làm thiện là được rồi…

“Tu Chư Thiện Pháp” mà hoàn toàn không có một ý niệm nào là giải thoát thì đây là cái đường tu của ma, chứ không phải là của Phật. Chúng ta quên mà Phật còn la như vậy, huống chi có người lại chủ trương:

– Làm gì có cái chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc!… Bà bác này nghiệp chướng nặng lắm không thể vãng sanh được! Lo tu đi kiếm phước để đời sau tu tiếp…

Xin thưa với chư vị, nếu mà những người nào nói câu này, đúng là ngăn cản con đường giải thoát của chúng sanh. Khuyên chúng sanh chỉ lo làm chút thiện, làm chút phước của thế gian là được. Thì đây Phật gọi là lời khuyên của ma, chứ không phải là của Phật, không phải chánh pháp!…

Chính vì thế mà chư vị thấy không? Khi mà Diệu Âm gặp, biết được cái đạo lý này. Nhất định bất cứ một người nào nói vài ba câu xong là Diệu Âm nói:

– Bác ơi bác phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới viên mãn.

– Cụ ơi! Cụ phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được.

Diệu Âm đi thẳng con đường vãng sanh. Chư vị đi không?… Chư vị đi thì chư vị hoàn thành ý nguyện, thành tựu đạo quả. Chư vị không đi thì tự chư vị ở đây chịu nạn, ráng chịu. Còn phận sự của Diệu Âm chỉ là, đã chỉ thẳng rồi phải không cụ Phúc Hiển? Nhớ là Diệu Âm luôn luôn nhắc bất cứ một người nào cũng phải đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc.

Hôm thứ hai có một bà cụ đưa lên là:

– Tôi nghiệp chướng nặng lắm rồi, tôi không cách nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên tôi làm chút thiện lành là được rồi.

Diệu Âm nói thẳng:

– Là tự cụ rào mất con đường vãng sanh, rồi tự cụ chịu nhận lấy một cái quả báo vô cùng đau thương khi xả bỏ báo thân này. Vì cụ không làm đúng theo lời Phật dạy, mà làm ngược lời Phật dạy.

Nếu cụ này mà đưa Diệu Âm nói khai thị cho cụ này vãng sanh thì làm cho Diệu Âm phải nghẹn lời, không biết làm sao. Nhưng mà trả lời rằng:

– Một người không muốn vãng sanh thì tự họ đi theo cái con đường sai lầm.

Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói:

– “Làm tất cả việc thiện lành để cầu cái phước báu nhân thiên. Đây là nghiệp của ma chứ không phải là chánh nghiệp”.

Chính vì thế, mong chư vị phải hiểu cho. Phật A Di Đà đã phát đại thệ rằng:

– Dẫu cho bác Thọ Pháp, Thọ Điều mà tội chướng nặng đến đâu đi nữa. Nhưng khi nghe được danh hiệu A Di Đà, liền quyết lòng tin tưởng, thành tâm niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về nước Ngài. Dẫu cho 10 niệm mà các cụ không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật.

Chỉ duy trừ là hai trường hợp này gộp lại thì Phật cứu không được:

– Một là ngũ nghịch thập ác tội.
– Hai là phỉ báng chánh pháp.

Nếu một người nào đã phạm đủ hai cái điều này thì A Di Đà Phật không cứu được. Đó là lời kinh của Phật trong kinh Vô Lượng Thọ. Ngũ nghịch thập ác là cái tội giết cha, hại mẹ, phá hoà hợp Tăng, làm thân Phật ra máu, giết A-La- Hán nữa. Những cái tội này là cái tội đoạ Địa Ngục Vô Gián A-Tỳ.

Xin thưa với chư vị, tất cả chư vị ngồi tại đây, Diệu Âm bảo đảm không có một người nào phạm tới cái tội này trong đời trước. Nếu đời trước mà chư vị phạm tới cái tội này thì nhất định bây giờ chư vị đang hiện diện dưới Địa Ngục Vô Gián, gọi là Địa Ngục A- Tỳ. Chứ không thể nào là làm một thân người mang cái áo tràng ngồi đây nghe được.

Như vậy thì nhất định cái nghiệp này chư vị trong quá khứ không làm. Không làm rồi thì nếu trong đời này mà chư vị lỡ nói một câu phỉ báng Phật pháp, thì vẫn có thể thành tâm sám hối cấp kỳ. Và dùng câu A Di Đà Phật để vượt qua tất cả ách nghiệp để về Tây Phương Cực Lạc.

Như vậy thì tất cả mọi người chúng ta, ai ai cũng được quyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cả. Nên nhớ cho kỹ, người nào dẫu tội chướng cho mấy, quyết lòng thành tâm niệm Phật đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cả. Như vậy thì không cớ chi mà mình nói:

– Tôi nghiệp chướng nặng quá! Tôi ở đây làm chút phước thiện, kiếm chút phước để đời sau tu tiếp.

Làm chút thiện, kiếm chút phước để đời sau tu tiếp, chính là làm thiện để cầu phước báu nhân thiên. Phật nói rõ rằng:

– Người nào làm thiện làm lành, cầu phước báu nhân thiên đó là nghiệp của ma chứ không phải là của Phật.

Nhiều người không biết cái đạo lý này, gặp ma sự nhiều quá mà không hay. Nhiều người tu hành mà nghiên cứu không kĩ. Cứ khuyên người ta đi con đường ma đạo, không chịu đi theo con đường chánh giác thành Phật của Phật đưa ra. Đớn đau thay!…

Mong chư vị hiểu được như vậy, phải quyết tâm, quyết chí, gặp một người nào cũng khuyên người ta làm thiện làm lành. Và dùng cái thiện lành đó hỗ trợ con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị giảng đúng chánh pháp. Nếu chư vị đánh giá người này tội nhiều, người kia tội ít mà không cho người ta vãng sanh. Tự mình rước lấy tất cả những cái tai họa mà mình giảng sai pháp, làm cho chúng sanh mập mờ không biết đường tu.

Mong tất cả chư vị nghe được những lời nói này, quyết tâm, quyết chí niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Dẫu cho nghiệp chướng nặng nề tới đâu. Nhất định một lòng thành một lòng kính này sẽ đưa chư vị về Tây Phương thành đạo. Ra đi thân tướng đẹp giống như bà cụ hồi nãy, chư vị nhớ nhé. Mong tất cả mọi người vững lòng tin để đi vãng sanh thành đạo nhé. A Di Đà Phật.

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ. RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN. CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!
cusidieuam.com

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –