Category: KHAI THỊ

Thư cảm tạ – Cảm động

Kính thưa chư vị đồng tu Kính thưa tất cả những ai có duyên lành với đạo Phật Tôi là: Nguyễn Phước – PD Khải