Tại Sao quả Báo Đầu Tiên Của Người Niệm Phật Lại Là Đọa Địa Ngục?

Share on facebook
Share on twitter

A Di Đà Phật! Muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh là của Ngài Thiện Đạo. Quả báo đầu tiên của người niệm Phật có lẽ là của Ngài Quán Đảnh Pháp Sư. Câu nói của Ngài Thiện Đạo nếu là người chân thành, thực thà niệm Phật, mười niệm tất sanh. Nếu được hộ niệm đàng hoàng nữa thì không ai không được vãng sanh.

Chứng tỏ là rất nhiều người được hộ niệm vãng sanh bất khả tư nghì.
– Còn niệm Phật mà tình chấp không buông.

– Niệm phật mà đố kỵ không bỏ.
– Miệng niệm Di Đà mà tâm ganh này ghét nọ.
– Miệng niệm Di Đà mà tật đố không buông.

– Miệng niệm Di Đà Mà tật xấu không bỏ.
– Miệng Niệm Di Đà mà không tin.
– Miệng Niệm Di Đà mà còn đi cản trở người tu khác làm đủ trò sai lầm.

Chính vì những chuyện sai lầm này mà người niệm Phật bị đoạ Địa Ngục. Vì sao vậy? Vì niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh. Ta niệm Phật bằng hình thức mà tâm chúng ta không niệm Phật, vô tình phá mất cơ hội của chúng sanh. Làm cho chúng sanh không tin tưởng nữa. Vì cái ảnh hưởng của cái người tu giả này gây ra cái nạn rất lớn, cắt mất cái tín tâm của chúng sanh.

Thành ra Ngài nói niệm Phật mà còn thượng mạn, niệm Phật mà còn đố kỵ, niệm Phật mà tình chấp không buông. Bị đoạ lạc là như vậy, nặng lắm là như vậy đấy.

Mong chư vị hiểu được như vậy là Tổ răn đe những người miệng niệm Di Đà mà tâm lung tung beng. Không tin, không chánh, không thực, niệm không đủ. Cho nên thành ra có nhiều người đi tu mà chống đối Pháp Hộ Niệm là Ngài nói câu này đây. Đi tu mà còn phỉ báng người niệm Phật là Ngài nói những người này đây. Mong chư vị tránh né những chuyện này để chúng ta không bị nạn nhé.
A Di Đà Phật!

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ – RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN – CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
cusidieuam.com

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –