Triêu Tồn Tịch Vong Sát Na Dị Thế Có Nghĩa Là Gì?

Share on facebook
Share on twitter

 

Câu hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật! Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho con hỏi:
“Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế” nghĩa là sao ạ? Con kính tri ân Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ.

Trả lời: A Di Đà Phật! Học tiếng Việt thì nói tiếng Việt luôn sướng hơn. Nói tiếng Hán Việt làm chi.. hì hì…..

– Triêu là buổi sáng.
– Tồn là còn (buổi sáng còn).
– Tịch là chiều.
– Tịch vong là buổi sáng còn, buổi chiều mất.
– Sát na là một tích tắc chuyển qua một thế giới khác.

Đây là câu nói trong Phật giáo chúng ta. Phật thường nhắc nhở chúng sanh, thân mạng này vô thường trong từng hơi hô hấp. Sáng còn tối mất, tích tắc chuyển qua thế giới khác rồi.

Như vậy cho nên khi biết tu, mau mau khuyên các cụ tu liền đi nhé. Đừng chờ đừng đợi, coi chừng “Triêu tồn tịch vong” là sáng còn mà tối mất. Tối mất rồi thì đi đâu đây? Lúc đó có ân hận thì cũng đã trễ tràng rồi. Thời mạt pháp này Đức Thế Tôn đã căn dặn chúng sanh.

– “Chỉ còn câu “A Di Đà Phật” cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới có cơ hội thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc”.

Còn những phương pháp khác cũng là của Phật, mà Phật nói:

– “Khó lắm đấy, khó lắm đấy!”.

Đến nỗi mà ức triệu người tu hành pháp của Phật, tìm ra một người thành đạo cũng vô cùng khó, vô cùng khó!…

Chính vì thế mà ta tin lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật đi chư vị. Một câu A Di Đà Phật – 4 chữ, thành tâm niệm lên, cầu sanh Tịnh Độ. Tự nhiên bao nhiêu ách nạn tan biến, tự nhiên bao nhiêu cảnh khổ biến tan, tự nhiên bao nhiêu nỗi niềm u uất tan biến. Cứ tan biến, biến tan hết chỉ còn có câu A Di Đà Phật chư vị trở về Tây Phương.

Cho nên nguyện các ba, các má nghe những câu hỏi này phải cố gắng mau mau tỉnh ngộ tu hành liền. Đừng nên đứng đó mà suy lường, rồi nghĩ suy, rồi phân đo, do dự. Coi chừng, coi chừng một sớm, một chiều không còn cách nào có thể cứu vãn được.

Đó gọi là “Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế”. Mau mau niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Hiểu chưa? A Di Đà Phật.

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ. RỘNG KẾT PHÁP DUYÊN. CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!
cusidieuam.com

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –