• Trang Chủ
  • Là pháp Hộ-Niệm của Thiền-Tông giúp cho người được “Minh-Tâm Kiến-Tánh”. (06)

Là pháp Hộ-Niệm của Thiền-Tông giúp cho người được “Minh-Tâm Kiến-Tánh”. (06)

Share on facebook
Share on twitter

b) Là pháp Hộ-Niệm của Thiền-Tông giúp cho người được “Minh-Tâm Kiến-Tánh”.

Chư vị nghĩ là câu này đúng hay sai? – (Sai!). Cũng sai luôn!… Tại vì khi chúng ta nói vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì đây là tông chỉ của Pháp Môn Tịnh-Độ đưa người vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Từ trong bao nhiêu năm qua chúng ta thường hay nói rằng vãng sanh Tây-Phương, vãng sanh Tây-Phương… chính là thực hiện cái tông chỉ của Pháp Môn Tịnh-Độ, gọi là Di-Đà Tịnh-Độ, đi về cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc. Có nhiều pháp môn tu không hướng dẫn chúng sanh đi về cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc, mà họ tự tu tự chứng lấy để trở thành những vị Bồ-Tát minh tâm kiến tánh ở cõi Hoa-Nghiêm. Đó là những cách tu khác nhau. Chư vị nên chú ý, có rất nhiều pháp môn thuộc về Tự-Lực, tự tu chứng lấy những cảnh giới tương ứng với sức tu. Còn Pháp Môn Niệm-Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là pháp môn Nhị-Lực, nương nhờ từ lực của Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về thế giới của Ngài ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc, thành bậc A-Duy-Việt-Trí Bồ-Tát, gọi là Bất-Thối Bồ-Tát, từ đó tiến thẳng đến quả vị Phật luôn.

Phân tích rõ ràng ra chúng ta mới hiểu rằng niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là tông chỉ của pháp môn Tịnh-Độ. Và, cũng xin chư vị nhận thức cho rõ ràng thêm, là có nhiều pháp môn Tịnh-Độ khác nhau, chứ không phải chỉ có một. Ví dụ như, có người tu Nhân-Gian Tịnh-Độ, Di-Lặc Tịnh-Độ, Đông-Phương Tịnh-Độ, Tây-Phương Tịnh-Độ, v.v… Chúng ta đang tu đây là đi về cảnh giới Tây-Phương Tịnh-Độ, tức là cõi Tịnh-Độ của đức A-Di-Đà Phật mà trong kinh đức Thế-Tôn chỉ điểm cho chúng ta. Mong chư vị hiểu rõ và vững vàng đạo lý này để tu hành và hướng dẫn cho người được hộ niệm đi đúng đường.

Đức Thế-Tôn dạy rằng, chỉ có thế giới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà là thù thắng nhất, là vi diệu nhất, đại nguyện của đức A-Di-Đà là vĩ đại nhất. Đi về cảnh giới Tây-Phương Tịnh-Độ, tức là thế giới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà, với cái nguyện của Ngài không bắt buộc chúng sanh phải tu cho chứng đắc rồi mới được vãng sanh, mà đặc biệt là đòi hỏi người thực hành chỉ làm sao phải vững lòng tin, phải tha thiết nguyện vãng sanh và khi xả bỏ báo thân phải niệm cho được danh hiệu của Ngài, quyết lòng chí thành mà niệm, 10 niệm, 1 niệm để cầu vãng sanh sẽ được vãng sanh.

Pháp Niệm-Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc rất dễ dàng!… Rất dễ dàng!… Về đến Tây-Phương Cực-Lạc rồi, thì Ngài thề rằng, nếu chúng ta không phải trong một đời thành đạo Vô-Thượng thì Ngài không giữ ngôi Chánh-Giác. Không những vậy, dẫu cho những chúng sanh trong Diêm-Ma-La Giới, trong ba đường ác, gọi là “Tam-Ác-Đạo trung chúng sanh”, nghĩa là chúng sanh trong Địa-Ngục, Ngạ-Qủy, Súc-Sanh mà niệm được danh hiệu của Ngài cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc cũng thoát khỏi 3 đường ác đi thẳng về nước của Ngài, cũng một đời bất thối thành Phật. Pháp Niệm-Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thù thắng nhất chính là chỗ này. Khi giảng đến những phần sau, chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái điểm tối vi diệu này vậy.

Còn nhiều cảnh giới khác của chư Phật cũng vi diệu lắm, thanh tịnh lắm, nhưng thường thường vẫn còn có ba đường ác, không thể sánh bằng Tây-Phương Cực-Lạc. Ví dụ như chúng ta đang ở đây là thế giới độ sanh của đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, vẫn còn ba đường ác, vẫn còn sáu đường luân hồi. Riêng thế giới của đức Phật A-Di-Đà chỉ có Bồ-Tát, bất cứ một phàm phu nào ở đây đưa về đó tự nhiên trở thành Bồ-Tát. Đây thật là điều vi diệu. Trong những phần sau, chúng ta sẽ nói rõ hơn, còn ở đây chúng ta xác định Pháp Hộ-Niệm cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc là thuộc về Di-Đà Tịnh-Độ. Tu pháp môn Di-Đà Tịnh-Độ nên chúng ta thường niệm: “A-Di-Đà Phật!… A-Di-Đà Phật!…”. Niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh về cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà nên gọi là Di-Đà Tịnh-Độ. Hiểu rõ ràng như vậy, nên nói rằng Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là của Thiền-Tông giúp cho người minh tâm kiến tánh thì không đúng.

Người tu Thiền-Định, nếu đắc được “Minh-Tâm Kiến-Tánh” thì trở về cõi Hoa-Nghiêm, có thể gọi là Hoa-Nghiêm Tịnh-Độ, đây là cảnh giới vô cùng vi diệu, nhưng đường tự lực tu chứng này vô cùng khó khăn, một người bình thường như chúng ta phải tu hành tới vô lượng kiếp cũng không dễ gì đạt được, nhưng về cảnh giới A-Di-Đà Tịnh-Độ thì một đời này chúng ta có thể đi được. Vi diệu ở chỗ là một đời này vãng sanh và cũng một đời này thành đạo Vô-Thượng. Thật là một điều khó tin. Nhất định một người bình thường không thể nào tin được. Đúng là “Nan Tín Chi Pháp”. Phật dạy, chỉ người nào mà duyên thành Phật thành thục rồi, có đầy đủ thiện căn rồi, gặp cơ duyên này người ta mới tin được. Còn người không đủ thiện căn thì nhất định không thể tin nổi đâu.

Chính vì thế, có nhiều người dù đã tu hành rất lâu nhưng không tin được Pháp Niệm-Phật này cũng là điều bình thường. Sở dĩ như vậy, vì đây là pháp không thể tin nổi đối với những người còn thiếu thiện căn. Chúng ta chỉ nương vào lời kinh mà nói, mong chư vị hãy tin đi, vì đây là pháp của Phật dạy, rất đúng đấy, không sai đâu. Trong những phần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn.

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 06)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –