• Trang Chủ
  • Người được hộ niệm nếu không được vãng sanh thì cũng hết bệnh. (12)

Người được hộ niệm nếu không được vãng sanh thì cũng hết bệnh. (12)

Share on facebook
Share on twitter

Câu (i): Người được hộ niệm nếu không được vãng sanh thì cũng hết bệnh.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Câu này hoàn toàn sai! Câu này hoàn toàn sai! Có nhiều người nói rằng, kêu người ta tới hộ niệm, hộ niệm nhờ Phật gia trì cho mình hết bệnh. Nếu một người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà cứ thầm cầu hết bệnh, thì dẫu cho có 1.000 người tới hộ niệm cho họ, họ ra đi thân xác cũng cứng ngắc, mặt mày cũng tái xanh, sắc tướng cũng không có gì vui tươi cả. Vì sao một đời niệm Phật mà sau cùng họ bị như vậy? Vì cả một đại pháp của Đức Thế-Tôn để cứu độ chúng sanh vãng sanh thành Phật, họ lại đem đại pháp đó vùi dập vào cái thân xác bất tịnh này. Sai là sai chỗ này vậy. Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, Tín-Hạnh-Nguyện đầy đủ để vãng sanh, người ta lại cầu mong cho sống thêm, cho hết bệnh, vô tình đem cả một đại pháp của Đức Thế-Tôn cứu cái thần thức, linh hồn của người đó đời sau không chui vào hàng bàng-sanh, không bị lạc vào hàng ngạ-quỉ, không rơi xuống hàng địa-ngục, lại được vượt qua sáu đường luân hồi đi thẳng về Tây-Phương thành Phật, giờ đây họ lại áp dụng cái pháp đó để cầu cho cái thân này sống thêm, cho xác này khỏe mạnh. Vô tình, vì cái túi thịt chỉ còn vài ba ngày nữa là tới thời kỳ tan rã này, nếu không chôn thì thối rữa, mà cứ đem hết tâm lực vùi dập vào đó nên sai lệch pháp tu. Vì đi sai nước cờ mà thất bại, vì lệch mất đường tu nên không được Phật lực gia trì.

Có những người cứ nguyện rằng:Xin Phật thương con, nếu thân mạng chưa hết thì cho con hết bệnh, nếu thân mạng này đã mãn kỳ, thì cho con vãng sanh cũng được…. Đây là lời nguyện “đưa đò!…”, lời nguyện của những người không tha thiết muốn vãng sanh. Vì nguyện không đúng theo tông chỉ của pháp môn niệm Phật nên thất bại. Vì ý nguyện sai lầm, cứ tưởng xin Phật cho mình hết bệnh thì mình sẽ hết bệnh, nên mất vãng sanh. Xin nhắc đi nhắc lại với chư vị, bệnh của mình là do nghiệp báo ứng hiện, nó có nhân quả của nó, vì mình tạo cái nhân chủng chẳng tốt, gọi là nghiệp nhân, có nhân thì có quả. Quả báo gây điều chướng ngại, nói chung là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nguyên nhân tạo ra bệnh khổ. Nếu mình cứ cầu xin Phật cho mình hết bệnh là điều sai lầm, vì đây là nhân quả của chính mình, tự làm tự chịu, chứ không phải Phật có quyền ban phước lành hay tạo nghiệp chướng cho chúng ta. Pháp Hộ-Niệm dạy rằng, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, hãy coi thường cái  bệnh đi, vì coi thường cái bệnh, vô tình từ cảnh bệnh khổ này thúc đẩy cho tâm lực của mình mạnh mẽ lên, nhờ tâm lực mạnh mẽ mà thắng nghiệp lực, giúp mình vượt qua ách nạn, theo nguyện lực mà vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Nguyện lực mạnh sẽ thắng nghiệp lực, nghiệp lực thua thì nghiệp chướng phải lui, nghiệp chướng lui thì có bệnh mà hình như không bệnh. Đó là đạo lý “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”, chứ không phải cầu xin hết bệnh mà được hết bệnh…

Mong chư vị hiểu được điểm này mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Mỗi ngày mình nhắc nhau một chút, cần nắm vững tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật để cho một đời này vãng sanh thành đạo!

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 26)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –