• Trang Chủ
  • Người tu hành lâu năm thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh. (12)

Người tu hành lâu năm thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh. (12)

Share on facebook
Share on twitter

Người tu hành lâu năm thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Rất nhiều người cứ nghĩ rằng hễ có tu hành là được vãng sanh. Không! Không phải dễ như vậy đâu.

Thứ nhất là đường tu có vạn cách, điểm về có vạn phương. Chưa chắc gì một người tu hành lâu năm mà họ muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Có thể là họ không biết về Tây-Phương Cực-Lạc, hoặc giả là họ không muốn vãng sanh về đó, mà lại muốn sinh lại làm người, muốn sanh lên cảnh trời, muốn tu cầu xin gia tài, điền sản, sự nghiệp gì đó, v.v… Có nhiều cảnh giới, có nhiều nơi chốn lắm. Một người tu hành mà không muốn vãng sanh Tịnh-Độ thì không thể nào vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được.

Thứ hai là có nhiều người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nhưng công phu niệm Phật chưa đủ, họ cứ lầm tưởng rằng hễ tu nhiều năm thì tự nhiên được vãng sanh. Xin thưa với chư vị, không phải như vậy. Muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì làm sao người đó trong lúc xả bỏ báo thân vẫn giữ vững niềm tin vào Pháp Niệm Phật, ý nguyện vãng sanh của họ vẫn tha thiết, vẫn chí thành và họ phải niệm cho được câu “A-Di-Đà Phật”. Đây là điều khó khăn, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người nghĩ rằng niệm 10 niệm được vãng sanh Tây-Phương thì quá dễ dàng, thành ra ỷ lại, cứ tưởng mình tu như vậy là ngon lành rồi, mỗi ngày tới đây theo thời khóa tu như vậy là đủ rồi. Xin thưa với chư vị, không đủ!… Làm sao người đó phải bảo đảm được rằng, lúc lâm chung vẫn còn tín tâm vững vàng, vẫn còn nguyện vãng sanh tha thiết, vẫn còn niệm câu A-Di-Đà Phật chí thành, thì khi tắt hơi họ đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc luôn. Còn nếu lúc đó bị chướng nạn chập chùng, thì coi chừng một câu “A-Di-Đà Phật” mà không biết niệm tiếng nào trước tiếng nào sau, một lòng tin thôi mà lúc đó không biết đường nào để tin nữa, chứ đừng tưởng rằng đơn giản nhé. Một khi tâm ý đã hãi kinh, nhiều cảnh giới hãi hùng đe dọa từng phút, từng giây… làm tâm hồn bấn loạn, sợ hãi, kinh hoàng rồi thì nhất định phải theo những cảnh giới xấu ác mà chịu ách nạn trong tương lai đấy.

Vậy thì không thể nói tu hành lâu năm thì được vãng sanh. Hoàn toàn không phải. Người thực hiện đúng pháp vãng sanh mới được vãng sanh. Mong chư vị chú ý cẩn thận, đừng sơ ý.

 

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 12)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –