• Trang Chủ
  • Pháp Hộ-Niệm vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc của Tịnh-Độ-Tông giúp cho người vãng sanh về nước Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà? (06)

Pháp Hộ-Niệm vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc của Tịnh-Độ-Tông giúp cho người vãng sanh về nước Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà? (06)

Share on facebook
Share on twitter

c)     Pháp Hộ-Niệm vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc của Tịnh-Độ-Tông giúp cho người vãng sanh về nước Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà?

Đúng không? – (Đúng). Chắc chắn là đúng rồi. Vững vàng là đúng rồi đấy. Đây là Pháp Hộ-Niệm của Tịnh-Độ-Tông. Cũng xin chú ý là của Tịnh-Độ-Tông, chứ không phải của Tịnh-Tông Học-Hội. Nhiều người thường lầm lẫn giữa hai từ: Tịnh-Độ-Tông và Tịnh-Tông Học-Hội. Hai từ này khác nhau. Tịnh-Tông Học-Hội là một cái Hội của những người niệm Phật lập ra để thực hành Pháp Môn Niệm-Phật vãng sanh của Tịnh-Độ-Tông, còn Tịnh-Độ-Tông đã có từ thời Đức Thế-Tôn, Ngài nói trong kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ. Tịnh-Tông Học-Hội mới được thành lập từ thế kỷ 20. Học-Hội này ra đời bắt nguồn từ ý tưởng của Ngài Hạ-Liên-Cư, một vị Cư Sĩ ở Trung Hoa. Ngài nói thời này mạt pháp rồi, tu hành khó được thành tựu, ngay cả các Tôn-Giáo cũng không còn chính xác nữa rồi!… Ngài Hạ-Liên-Cư chủ trương theo Tổ Ấn-Quang, ngày nay người tu học Phật-Giáo thường chú trọng quá nhiều về hình thức, lý thuyết, nên không đủ sức cứu độ chúng sanh nữa, Ngài nói nên lập cái hội nhỏ, 5 người, 10 người, 20 người… rồi lặng lẽ tu hành, chuyên lòng niệm Phật để đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Thì hội này có tên gọi là Tịnh-Tông Học-Hội, một hội ứng dụng theo Pháp Môn Tịnh-Độ-Tông, chuyên lòng niệm Phật đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Đây là sáng kiến của Ngài Ấn-Quang đưa ra, thực tiễn vô cùng, đã giúp cho người niệm Phật vãng sanh quá nhiều, quá nhiều. Thành quả quá vững vàng.

Ngày nay người ta nghe thấy Tịnh-Tông Học-Hội phát triển khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng nghe tiếng niệm Phật vang vang, nên thường lầm lẫn rằng Tịnh-Độ-Tông tức là Tịnh-Tông Học-Hội, chứ thực ra Tịnh-Tông Học-Hội mới xuất sanh từ thế kỷ 20 thôi.

Hôm nay, chúng ta cần xác định rằng, hộ niệm Vãng-Sanh là phương pháp của Tịnh-Độ Tông, giúp cho người niệm Phật thành đạt được cái mục đích của Tịnh-Độ Tông, từng người từng người dễ có cơ duyên vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo.

Mong chư vị thấu hiểu được đạo lý này để vững lòng tu tiến. Ngày mai chúng ta lại giảng giải tiếp, để càng ngày càng vững, vững rồi thì chúng ta ai ai cũng được vãng sanh. Đức A-Di-Đà Phật sẽ đến đón chư vị về nước Cực-Lạc, một đời này thành tựu đạo quả, chứ không phải chờ đến đời thứ 2 hay đời thứ 3 làm chi phải không?…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 06)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –