• Trang Chủ
  • Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, xin giải thích rõ ràng. (20)

Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, xin giải thích rõ ràng. (20)

Share on facebook
Share on twitter

Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, xin giải thích rõ ràng.

Đây là vấn đề đã được minh định cụ thể, không úp mở. Tất cả những cảnh gì đến với mình trong tương lai là đều do chính tâm của mình quyết định lấy. Không ngờ mình đi thành Phật cũng do tự tâm mình quyết định lấy, mình xuống địa ngục cũng là do tâm mình quyết định, mình lảng vảng bên khu nhà để biến thành con gà con heo gì đó cũng do tâm mình quyết định. Tu hành một đời mà sau cùng mình bị gặp khó khăn, không được thành tựu gì cả cũng do chính tâm mình quyết định. Chúng ta quyết lòng niệm Phật, trước sau vẫn giữ nguyên ý niệm này, khi xả bỏ báo thân mình cũng quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì mình trở về Tây-Phương Cực-Lạc viên mãn thành tựu đường tu.

Xin chư vị cần hiểu thật rõ vấn đề này, là tất cả đều do chính cái tâm của mình định đoạt tương lai của mình. Sự định đoạt có tính quyết định ngay ở trong giây phút liệng cái báo thân này để lượm cái báo thân khác. Nếu trong giây phút đó ta quyết lòng buông cái báo thân này ra cầu sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì cái thân phàm phu nhơ bẩn này sẽ tan hoại trong một vài ngày không còn vướng bận đến ta nữa, ta an nhiên theo A-Di-Đà Phật trở về Tây-Phương Cực-Lạc thọ lấy cái thân Thanh-Hư Vô-Cực, một cái thân Kim-Cang Bất-Hoại của Bồ-Tát. Tất cả đều do chính cái tâm của mình quyết định lấy. Đây là đạo lý của Phật dạy.

Nhiều đời nhiều kiếp qua, chúng ta đã sống trong mê mờ không biết đạo lý duy tâm. Vì không biết được lý đạo này nên đường tu hành có quá nhiều sơ suất, thường tham chấp thế gian, tham sân si mạn… những thứ đó cứ quyện lấy cái tâm, thành ra cái tâm trở thành kẻ nô lệ cho cái thân thịt, khi rời cái thân thịt này thì nhập vào cái thân thịt khác, thân bàng sanh, thân ngạ quỉ, thân địa ngục… Tất cả những cảnh giới sướng hay khổ đều do chính mình chiêu cảm lấy. Hiểu rõ đạo lý này, ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn thực hiện chánh pháp một cách cụ thể, vững vàng, hãy chủ động chọn lấy tương lai của mình, một khi liệng cái báo thân làm người khổ cực này hãy mạnh dạn lượm một cái báo thân ngon lành sung sướng hơn một chút, đừng lượm cái thân bốn chân hai sừng làm chi mà cực khổ thêm phần khổ cực, ngu muội chồng thêm ngu muội!… Tất cả đều do chính mình chọn lấy mà thôi. Mỗi đêm chúng ta nói thêm một chút đạo lý giải thoát, hi vọng mọi người từ từ ngộ ra, ngộ dần ngộ dần. Nhiều tiểu ngộ sẽ thành đại ngộ. Cố gắng ngộ ra đi nhé.

 

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 20)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –