• Trang Chủ
  • Từ sơ Tổ Huệ–Viễn đời nhà Tấn khi kết hợp Bạch–Liên–Xã ở Lô–Sơn Đông–Lâm khuyên đồng tu quyết thề đồng vãng sanh về Liên–Bang Cực–Lạc. (07)

Từ sơ Tổ Huệ–Viễn đời nhà Tấn khi kết hợp Bạch–Liên–Xã ở Lô–Sơn Đông–Lâm khuyên đồng tu quyết thề đồng vãng sanh về Liên–Bang Cực–Lạc. (07)

Share on facebook
Share on twitter

Từ sơ Tổ HuệViễn đời nhà Tấn khi kết hợp BạchLiênXã ở LôSơn ĐôngLâm khuyên đồng tu quyết thề đồng vãng sanh về LiênBang CựcLạc.

Đúng không? – (Đúng). Đúng vậy. Tịnh-Độ Tông được lưu truyền tới ngày nay là do Tổ Huệ-Viễn đời nhà Tấn. Chư vị nên nhớ rằng, một pháp môn trong Phật Giáo chúng ta có một vị sơ Tổ, chính là vị đầu tiên tuyển trạch từ trong kinh Phật, hệ thống hóa lập thành pháp môn tu. Ngài Huệ-Viễn đời nhà Tấn đã ngộ ra câu A-Di-Đà Phật nhiệm mầu, Ngài liền rời xóm làng đi vào vùng Lô-Sơn Đông-Lâm, một vùng rừng núi còn hoang dã, chưa có người định cư, cùng với 123 vị chí đồng đạo hiệp, lập chí niệm Phật cầu vãng sanh nước Cực-Lạc, quyết thề không ra ngoài liên lạc với xã hội nữa. Các Ngài lấy con suối Hổ-Khê làm ranh giới. Hổ-Khê là nơi có nhiều cọp tới lui uống nước, nên được gọi là “Suối Cọp”. Con suối này có một cái cầu nhỏ gọi là Hổ-Kiều, “Cầu Cọp”.

Xin thưa với chư vị, 123 vị đồng tu đó trích máu viết thành văn đồng phát thệ, bắt đầu từ đây quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Họ tự khai khẩn trồng trọt để sinh sống. Khi một người nào trong nhóm yếu bệnh phải xả bỏ báo thân, thì các vị kia họp lại hỗ trợ, dẫn dắt để đưa người đó vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, sau cùng tất cả các vị đó đều được vãng sanh hết. Tiếng lành vang xa, Phật tử đồng tu khắp nơi nghe danh tề tựu về vùng đất Lô-Sơn Đông-Lâm cả hàng người cùng nhau niệm Phật.

Hướng dẫn, khai thị, nhắc nhở, gỡ rối, dẫn dắt, đưa tiễn một người niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc chính là Pháp Hộ-Niệm chứ không có gì khác. Ở Trung Hoa Pháp Hộ-Niệm vãng sanh bắt đầu từ đó lưu lại đến ngày nay.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 06)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –