Category: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Trắc Nghiệm)

(12) Chương 10: PHỤ LỤC

Chương 10: PHỤ LỤC Phụ lục I: (BA BÀI KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ CỦA HT TỊNH KHÔNG) 1. CHÚNG ĐẲNG OAN GIA