Tag: lão cư sĩ diệu âm khai thị

Thư cảm tạ – Cảm động

Kính thưa chư vị đồng tu Kính thưa tất cả những ai có duyên lành với đạo Phật Tôi là: Nguyễn Phước – PD Khải

Tập Ăn Ở Hiền Lành

Ví dụ: Người vợ làm cái điều gì sai… Nhất định đừng nổi giận, tại vì mình nổi giận nó trở nên tập khí, thói