• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH THÀNH PHẬT THÌ DỄ, TỰ LỰC TU CHỨNG THÀNH PHẬT THÌ QUÁ KHÓ.

ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH THÀNH PHẬT THÌ DỄ, TỰ LỰC TU CHỨNG THÀNH PHẬT THÌ QUÁ KHÓ.

Share on facebook
Share on twitter
ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH THÀNH PHẬT THÌ DỄ, TỰ LỰC TU CHỨNG THÀNH PHẬT THÌ QUÁ KHÓ.
Điều này khá hiển nhiên. Niệm Phật là pháp dễ hành dễ tu nhất. Niệm câu A-Di-Đà Phật tức là đang tu. Như vậy, nằm trên võng tu cũng được, ở trong phòng tu cũng được, đang làm vườn tu cũng được… Nói chung ở bất cứ đâu, thời gian nào tu cũng được. Còn các pháp tự lực tu chứng thì công phu khó lắm đấy, không dễ dàng đâu. Tự lực là các pháp đoạn diệt nghiệp chướng để thành tựu, so ra quá khó đối với hàng phàm phu. Đã phàm phu nghiệp chướng thì nặng nề, chí hướng thì lao chao, tâm tưởng thì vọng động đủ điều… từ đó càng ngày càng tạo thêm nghiệp. Đã càng tạo thêm nghiệp thì làm sao có thể phá trừ nghiệp chướng được? Hàng Bồ-Tát mà các Ngài cần phải tu qua từng đại A-Tăng-Kỳ kiếp mới có thể viên chứng đạo quả, thì hàng phàm phu dễ gì mơ được sự chứng đắc. Còn niệm Phật là pháp nương nhờ Phật lực gia trì mà thành tựu. Tất cả chúng sanh ở mọi căn cơ, người nào có lòng thành kính, tin tưởng, thực sự muốn vãng sanh, quyết lòng niệm Phật thì tu được… Đúng là một pháp dễ tu, dễ thành tựu.
Người phàm phu chỉ cần phát tâm tin tưởng, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì có thể được vãng sanh, vãng sanh thì bất thoái chuyển thành Phật, chính Đức Thế-Tôn đã tuyên bố điều này trong kinh Niệm Phật Ba-La-Mật. Vậy thì, đối với hàng phàm phu, không có pháp nào vi diệu hơn, thù thắng hơn Pháp Niệm Phật vậy.
Tuy nhiên, có một yếu tố rất quan trọng khác xin chư vị cần chú ý, đó là chỉ có người nào thực sự có nhiều thiện căn phước đức mới tu được Pháp Niệm Phật, còn người nào thiếu thiện căn phước đức thì Pháp Niệm Phật này trở thành là pháp khó tu. Vì sao vậy? Vì họ không tin. Vì sao họ không tin? Vì thiếu căn lành. Người nào thật sự muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc chính là người có thiện căn phước đức sâu dày. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật dạy: “Vãn tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn”. Nghĩa là, nếu những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp trước chưa tu phước tu huệ đầy đủ, thì đời này không thể nào tin được chánh pháp này để quyết lòng hạ thủ công phu, niệm câu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Do đó, chư vị đã tin tưởng được vì chư vị có đủ căn lành. Chư vị đã phát tâm niệm Phật được vì chư vị đã có đủ phước đức. Chư vị đã tha thiết cầu nguyện vãng sanh thì cơ duyên này chư vị có thể vãng sanh thành đạo. Mong chư vị vững vàng thẳng tiến về cõi Tây-Phương Cực-Lạc, đừng nên phân vân chao đảo mà luống qua cơ duyên thành Phật này nhé.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 127)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị.
Zobrazit překlad
Může jít o obrázek 1 osobě a standing
75
42 komentářů
20 sdílení
To se mi líbí

Okomentovat
Sdílet

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –