Day: July 24, 2021

Hành Theo Ấn Tổ

Lời người ấn tống. Nam Mô A-Di-Đà Phật.  Cuộc đời này con thật là người được may mắn. Chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu

Kính bạch chư Tôn Phẩm, Kính thưa chư thiện hữu tri thức, Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà, rất nhỏ ở thành phố Brisbane, Úc Đại Lợi, hằng ngày chúng con gồm một

Hộ Niệm Chú Ý (Mới !)

(48 Tọa Đàm) Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane Tháng 10, 2014 Tọa đàm về những điều cần chú ý khi Hộ niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –