Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên

Share on facebook
Share on twitter

Đệ tử chúng con, hiện là sanh tử phàm phu. Tội chướng sâu dầy, luân hồi lục đạo. Khổ không kể xiết. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu Di Đà, bổn nguyện công đức. Một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi nhận con, thương xót tiếp độ. Đệ tử chúng con không biết thân Phật, tướng tốt soi sáng. Nguyện Phật thị hiện, khiến con được thấy, cùng Ngài Quan Âm, Thế Chí, Chư Bồ Tát chúng. Trong thế giới của con thanh tịnh trang nghiêm, cùng các diệu tướng quang minh, khiến con liễu chứng, được thấy A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.

(Sau khi niệm xong thánh hiệu, quỳ niệm bài văn kế. Cần phải quán tưởng ơn đức vô lượng của Phật A Di Đà. Tự thấy đau xót nghiệp chướng sâu dầy, không thể thấy Phật mà sanh lòng hổ thẹn đau lòng tự trách, nguyện thấy Đức Di Đà. Mỗi một tiếng khánh, đọc một chữ, theo lời niệm vừa quán tưởng vừa phát nguyện).

NGUYỆN TIẾP DẪN

Nguyện con lâm chung không chướng ngại

A Di Đà Phật rước từ xa

Quan Âm Cam lồ rưới nơi đảnh

Thế Chí kim đài trao đỡ gót

Trong khoảng sát na lìa ngũ trược

Khoãng tay co duỗi đến Liên Trì

Khi hoa sen nở thấy Từ tôn

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ

Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn

Không rời an dưỡng lại Ta Bà

Khéo dùng phương tiện lợi chúng sanh

Hay lấy trần lao làm Phật sự

Con nguyện như thế Phật chứng tri

Kết cuộc về sau được thành tựu.

(Bài văn này xưa nay có nhiều linh nghiệm, hoặc lúc đương phát nguyện thấy các tướng lành của Phật hoặc trong lúc ngủ thấy A Di Đà Phật phóng đại quang minh. Những điều cảm ứng, không nên khoe nói, hành giả chỉ nên từ đó khuyến khích niềm tin của mình).

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ

Nhất tâm đảnh lễ, hoằng dương Tịnh Lạc độ Thích Ca Phật Như Lai, Thiên Bá Ức hóa thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất Tâm đảnh lễ, thường tịch quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu Pháp thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, thực báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, phương tiện thánh cư độ, A Di Đà Như Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương an lạc độ, A Di Đà Như Lai, Đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, giáo hành lý. Tam kinh, cập y chánh tuyên dương, biến pháp giới Tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Vạn Ức Tử Kim Thân, Biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ Tây phương An Lạc độ, Đại thế Chí Bồ Tát, vô biên quang xí thân, biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phân nhị nghiêm thân, biến pháp giới thánh chúng.

TAM QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng-sanh. Thể giải đại-đạo. Phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng-sanh. Thống lý đại chúng. Nhứt thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh Chúng.

(Xin xem qua phần đảnh Lễ nếu đang tụng kinh Đại Hồi Hướng vào ngày cuối của Lễ Tam Thời Hệ Niệm)

Chủ lễ đọc:

Mỗi người vì phụ mẫu sư trưởng, oán thân nhiều đời nhiều kiếp, lễ Phật ba lạy. Cầu sanh Tịnh Độ. A Di Đà Phật. (3 lần)

Chủ lễ đọc:

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần

Như cá thiếu nước, có gì vui đâu?

Đại chúng! Chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu

Hãy niệm vô thường, chớ lười buông lung

Đại chúng cùng xá và đáp :

A Di Đà Phật!

NGÀY PHẬT THẤT VIÊN MÃN: LỄ TỔ

Đảnh lễ tây thiên Đông Thổ lịch đại tổ sư.

Đảnh lễ thiên hạ hoằng dương Phật pháp chư thiện tri thức.

Đảnh lễ sơ tổ Lô Sơn Đông Lâm Viễn công đại sư.

Đảnh lễ nhị tổ Trường An Quang Minh Đạo công đại sư.

Đảnh lễ tam tổ Nam Nhạc Ban Chu Viễn công đại sư.

Đảnh lễ tứ tổ Ngũ Đài Trúc Lâm Chiếu công đại sư.

Đảnh lễ ngũ tổ Tân Định Ô Long, Khang công đại sư.

Đảnh lễ lục tổ Hàng Châu Vĩnh Minh, Thọ công đại sư.

Đảnh lễ thất tổ Hàn Châu Chiêu Khanh, Thường công đại sư.

Đảnh lễ bát tổ Hàn Châu Vân Khê, Hoằng công đại sư.

Đảnh lễ cửu tổ Bắc Thiên Mục Linh Phong, Húc công đại sư.

Đảnh lễ thập tổ Ngu Sơn Phổ Nhân, Sách công đại sư.

Đảnh lễ thập nhất tổ Hàng Châu Phạm Thiên, Hiền công đại sư.

Đảnh lễ thập nhị tổ Hồng Lâu Loa Tư Phúc, Tỉnh công đại sư.

Đảnh lễ thập tam tổ Tô Châu Linh Nham, Lượng công đại sư.

Đảnh lễ cổ Kim Liên Xã Tông sư.

Đảnh lễ Chủ Thất Hoà Thượng.

Chủ lễ đọc:

Mỗi người vì phụ mẫu sư trưởng, oán thân nhiều đời nhiều kiếp, lễ Phật ba lạy. Cầu sanh Tịnh Độ.

Đại chúng cùng xá và đáp:

A Di Đà Phật. (3 lần)

Chủ lễ xướng:

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần

Như cá thiếu nước, có gì vui đâu?

Đại chúng! Chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu

Hãy niệm vô thường, chớ buông lung lười biếng

Đại chúng cùng xá và đáp :

A Di Đà Phật!

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –