Chú Gà Trống Niệm Phật Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Trong cuốn băng thâu âm lời khai thị trong Phật thất, pháp sư Đàm Hư có kể nhiều chuyện vãng sanh hiện thời, ngài có nhắc tới chuyện một con gà trống vãng sanh. 

Khi pháp sư Đế Nhàn làm phương trượng chùa Đầu Đà, trong chùa có nuôi một con gà trống. 

Con gà trống ấy mỗi ngày đều theo đại chúng tụng kinh sớm tối, nó cũng theo đại chúng đến trai đường. Mọi người ăn cơm; cơm, rau rơi xuống đất nó đều nhặt ăn hết, ăn sạch sành sanh. 

Có một hôm lên tụng kinh, sau khi tụng kinh xong, mọi người đều rời khỏi, con gà trống ấy không đi. Thầy Hương Đăng xua nó đi: 

– Mọi người đi hết rồi, ta phải đóng cửa, ngươi hãy mau đi ra. 

Con gà trống to ấy không đoái hoài tới lời thầy ấy, đi tới giữa đại điện, đứng ở đấy, nghển cổ nhìn tượng Phật, kêu ba tiếng, rồi đứng chết ngay ở đó. Pháp sư Đế Nhàn chiếu theo lễ tiết dành cho người xuất gia hỏa táng nó. 

Đây là chuyện súc sanh vãng sanh mà lão pháp sư Đàm Hư đích thân chứng kiến. 

Con người nếu chẳng khéo niệm Phật sẽ thua cả súc sanh! 

Công đức lợi ích vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cái nói bất tận, quý vị hãy khéo nghe lời khai thị này của Đàm lão pháp sư.

Nam Mô A Di Đà Phật 
Pháp sư Tịnh Không
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa)

==

Hòa Thượng Hư Vân kể: GÀ TRỐNG SAU KHI QUY Y NIỆM PHẬT VÃNG SANH 
Quy y xong, con gà trống đó không đấu đá nữa, lên cây đậu, không đụng chạm tới cả loài sâu bọ, cũng không ăn gì ngoài những thứ mà người ta cho. Về sau gà niệm Phật rồi đứng yên một chỗ mà tịch. Vân Công (Hòa Thượng Hư Vân) có một bài ghi sự tích này như sau: 

“Hung dữ chú gà tánh bẩm sanh 
Mổ mào đá bạn chẳng nương tình 
Quy y biết sợ tâm cuồng hết 
Chay tịnh một nơi giữ hạnh lành 

Mắt hướng hình Phật chăm chú ngắm 
Gáy ra tiếng Phật khéo thuần thành 
Nhiễu quanh ba lạy an nhiên tịch 
Có khác gì chăng Phật chúng sanh?” 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

“Hùng kê niệm Phật thượng vãng sanh 
Ngô nhân khởi khả bất tinh cần 
Niệm tư tại tư bất gián đoạn 
Nhất tâm bất loạn ngộ vô sanh”.

Dịch: 

Niệm Phật chú gà cũng vãng sanh 
Là người sao chẳng dốc lòng thành 
Niệm rồi lại niệm không ngưng nghỉ 
Chẳng loạn nhất tâm chứng vô sanh

Nam Mô A Di Đà Phật.
HT: TUYÊN HÓA
(Bài từ fb Huyền Trang)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –