Nên Phóng Sanh Ấn Tống Kinh Sách Hay Làm Bia Đá In Câu Hồng Danh A Di ĐàPhật?

Share on facebook
Share on twitter

NÊN PHÓNG SANH IN KINH SÁCH? HAY NÊN LÀM BIA ĐÁ IN CÂU HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT THÌ HƠN?

A Di Đà Phật! Kêu gọi hai nhóm này kết hợp lại với nhau đi. Làm việc đạo việc nào cũng có hiệu ứng tốt. Làm việc tốt ta tán thán, khắc bia đá lưu lại bia đá để mỗi người đi ngang gặp một bia đá. Nếu người ta không đọc thì trong tâm của họ cũng nhìn thấy câu “A Di Đà Phật”. Chủng tử “A Di Đà Phật” đã đi vào tâm của họ, gieo duyên cách này rất tốt.

Tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh cũng gieo duyên vào trong tiềm thức của người đó. Việc thiện lành. Niệm Phật thì tự mình niệm lên tiếng A Di Đà Phật cũng đi vào tâm. Làm thiện làm lành đều có công đức. Nếu hai vị này mà hợp lại, nếu anh có cái phương tiện để khắc bia tôi ủng hộ cho anh khắc bia. Nếu anh có đi phóng sanh tôi ủng hộ cho anh phóng sanh. Nếu anh in kinh, in sách, in báo chúng tôi ủng hộ. Rõ ràng hoàn toàn có lợi cho nhau. Chỉ có một cái sơ suất trong câu hỏi này là:

  • Chúng con theo pháp gì đó niệm Phật của Cư Sĩ Diệu Âm.

Đây là câu nói sai lầm! Diệu Âm hoàn toàn không có một pháp nào của Diệu Âm cả. Diệu Âm chỉ là người thèo lẻo cái miệng này nhắc lại pháp Phật mà thôi. Vì có duyên cho nên Diệu Âm nhắc mãi, nhắc mãi, mà còn xúi chư vị cùng nhau nữa.

Người nào nhắc chúng ta hân hoan. Người nào tán thán pháp môn Niệm Phật chúng ta hoan hỷ. Người nào xiển dương pháp Hộ Niệm chúng ta ủng hộ. Nhất định phải ủng hộ nhau. Tuyệt đối phải hoan hỷ, gọi là tuỳ hỷ công đức mới là đúng.

Chứ không được nói đây là pháp của Diệu Âm. Chẳng lẽ ngày mai Diệu Âm queo râu rồi thì bác Minh Đạt mới tán dương cái phương pháp Hộ Niệm. Lúc đó nói là pháp Hộ Niệm, pháp Phật của bác Minh Đạt sao? Đúng không? Nhất định không được nói đây là pháp của Diệu Âm nhé chịu không.
A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích ” Niệm Phật – Thực Tập – Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Số 44 “
Tác giả: Lão Cư Sĩ Diệu Âm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –