• Trang Chủ
  • Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Thường Nhìn Thấy Vong Nam Theo Mình Ban Đêm (101)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Cho Người Thường Nhìn Thấy Vong Nam Theo Mình Ban Đêm (101)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –