01. Những Điều Cần Thực Hiện Khi Nhận Ca Hộ Niệm | Hộ Niệm Yếu Lục

Share on facebook
Share on twitter

 

Hộ Niệm Yếu Lục 01 – Những Điều Cần Thực Hiện Khi Nhận Ca Hộ Niệm – Lão Cư Sĩ Diệu Âm

 

NHẤN DUYẾN

Cùng các Ban Hộ Niệm, chư vị đồng tu,

Sanh Tử Sự Đại! Đây là điều tối hệ trọng cho một đời người!

Thời mạt pháp đức Thế-Tôn dạy rằng, muốn thoát sáu đường sanh tử luân hồi, chỉ nương theo pháp Niệm Phật mới có thể thành tựu. Tuy nhiên, chúng ta là hàng hạ căn, nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ quá nhiều… niệm Phật được an nhiên vãng sanh cũng không phải là điều dễ dàng!

Nhânh duyên đầu tiên thúc đẩy chúng tôi kết tập nên tập “CẨM NANG” này chính là trong những năm gần đây, nhiều người niệm Phật được sự trợ duyên của pháp hộ niệm đã để lại những tướng vãng sanh tốt đẹp thật bất khả tư nghì!

Pháp Hộ Niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Nhân duyên thứ hai là khi nghe được chính những lời khai thị về Hộ Niệm của Hòa thượng Tịnh Không, vị Thượng Thủ Tịnh-Tông Học-Hội thế giới. Thật là những lời pháp quý báu khẳng định sự tối cần thiết của pháp hộ nhiệm đối chúng ta. Hạng hạ căn không nhờ đến pháp hộ niệm trợ duyên, khó có ai thành tựu ước nguyện vãng sanh Tịnh độ.

Nhân duyên thứ ba chính là những lời tọa đàm về Hộ Niệm của cư sĩ Diệu Ấm (Úc Châu).

Ban Ấn Tống xin thành tâm cảm niệm tấm lòng từ bi của Cư sĩ Diệu Âm đã đem hết tâm huyết để hướng dẫn pháp môn Tịnh-Độ một con đường thẳng tắp về tới Tây Phương Cực Lạc. Đối với chúng tôi, những tọa đàm này chẳng khác gì một cẩm nang giúp người vãng sanh Cực Lạc…

ứng dụng chính xác phương cách hộ niệm là điều cần thiết, chúng ta cần nên quan tâm để kịp thời trợ duyên hữu hiệu giúp người vãng sanh thành tựu đạo quả. Sơ suất khi hộ niệm có thể làm mất cơ hội vãng sanh quý báu cho người hữu duyên! Thật oan uổng và tội nghiệp cho họ!

Một chút lòng thành tâm, chúng tôi tha thiết cầu mong cho phương pháp Hộ Niệm được hoằng dương rộng rãi và chuẩn xác. Bộ sưu tập này được trích đoạn từ các tài liệu của Tịnh-Tông Học-Hội, giảng ký của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tọa đàm về hộ niệm của cư sĩ Diệu Ấm mà lập nên.

Đối với chúng ta đang quan tâm đến pháp Hộ niệm, thì những tài liệu này thực sự vô cùng quý báu, những kiến thức vững vàng để thực hiện tốt việc hộ niệm trợ duyên cho người vãng sanh, tránh bớt những sơ suất đáng tiếc cho chính mình và cho người được hộ niệm.

Chúng tôi xin trích lại đây những điểm chủ yếu quan trọng, tạm gọi là “CẨM NANG Hộ NIỆM” để giúp cho các Ban Hộ Niệm đỡ bớt công nghiên cứu hầu dành nhiều thời gian hộ niệm cứu người.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ lấy lòng thành kết tập để đóng góp chút sức cùng chư vị Hộ Niệm để cùng làm đạo, chứ không dám tự cho bộ “CẨM NANG Hộ NIỆM” đã được hoàn chỉnh. Nếu có những điều sơ suất xin thành tâm sám hối.

Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sanh đèu được vãng sanh thành đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –