• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • Những Trường Hợp Hoán Chuyển Giữa “Thân Nghiệp Lực” Và “Thân Nguyện Lực”.

Những Trường Hợp Hoán Chuyển Giữa “Thân Nghiệp Lực” Và “Thân Nguyện Lực”.

Share on facebook
Share on twitter

Những Trường Hợp Hoán Chuyển Giữa “Thân Nghiệp Lực” Và “Thân Nguyện Lực”.

Xin thưa với chư vị, không có Phật, Bồ-Tát nào lại có thể cho chúng ta sống lâu, hay bắt chúng ta chết sớm. Nhưng có những trường hợp hoán chuyển giữa “Thân Nghiệp Lực” và “Thân Nguyện Lực”. Thực sự có những trường hợp đặc biệt này, và đây cũng do chính người đó tự thực hiện lấy. Thân thể của chúng ta là thân nghiệp báo nên bị nghiệp lực chi phối, thì xác thân này phải bị bệnh hoạn, sanh tử vô thường, ngày giờ mãn hạn cũng đã có số phần sẵn, tới ngày giờ đã mãn phần trả nghiệp trong đời, thì thân xác phải ra đi. Tuy nhiên, có những người vì tâm nguyện tu hành tốt, việc làm đạo của họ đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sanh, khi trải qua một căn bệnh ngặt nghèo đúng ra họ phải chết trong chuyến đó, nhưng nhờ nguyện lực của họ quá mạnh tự nhiên chuyển đổi từ Thân Nghiệp Lực thành Thân Nguyện Lực. Nghĩa là, thân nghiệp lực của họ coi như đã mãn, nhưng nhờ tâm nguyện của họ có sức ảnh hưởng lớn lao, nên họ tự nhiên tiếp tục sống để làm lợi lạc chúng sanh. Trường hợp này là họ đang sống bằng cái Thân Nguyện Lực của họ vậy, thọ mạng của họ tự nhiên dài thêm, họ không còn là cái thân nghiệp lực nữa mà dùng cái thân nguyện lực để cứu chúng sanh. Những người thực sự chí thành, chí kính phát tâm bồ-đề tự nhiên cảm ứng. Trong kinh Phật cũng có nói chuyện đó. Một người thọ mạng đã gần hết, trên đường về quê ông thấy một tổ kiến có hàng triệu con kiến bị nước lụt cuốn trôi, vị đó thấy bất nhẫn thương xót đàn kiến nên tìm cách cứu được hàng triệu con kiến thoát chết. Vì tâm nguyện quá từ bi phát ra, cảm ứng tự nhiên đến ngày chết ông ta chỉ bị một trận bệnh nhưng qua khỏi, sau đó sống thêm mấy chục năm nữa. Đó là do thân nguyện lực cứu ông vậy.

Cho nên mong chư vị nhớ cho, muốn sống lâu trường thọ không phải cầu Phật cho mình sống lâu trường thọ mà được. Nhưng người nào có tâm bố thí vô-úy thì tự nhiên thọ mạng dài hơn. Tu bố thí vô-úy là nhân, được kiên khang tráng kiện là quả, tự nhiên thọ mạng sẽ dài hơn để tiếp tục làm đạo giúp đời, chứ không phải ngày đêm cầu Phật, Bồ-Tát cho sống lâu là sống lâu đâu nhé.

Cũng cần nên chú ý điều này, người lo cầu sống lâu trường thọ thì không tha thiết cầu nguyện vãng sanh, dẫn đến kết cuộc mất vãng sanh vậy. Những vị Bồ-Tát tái thế các Ngài muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, còn hàng phàm phu hãy lo cầu vãng sanh mới tốt, đừng nên cầu chuyện sai lầm mà kẹt lắm đấy.

Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 52)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).

 

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –