• Trang Chủ
  • VẤN ĐÁP
  • Nếu Trong 49 Ngày Người Nhà Của Người Mất Vẫn Sát Sanh Vậy Có Ảnh Hưởng Gì Đến Việc Hộ Niệm Và Điều Giải Oán Thân Trái Chủ Không?

Nếu Trong 49 Ngày Người Nhà Của Người Mất Vẫn Sát Sanh Vậy Có Ảnh Hưởng Gì Đến Việc Hộ Niệm Và Điều Giải Oán Thân Trái Chủ Không?

Share on facebook
Share on twitter

KHI HỘ NIỆM NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI MẤT VẪN SÁT SANH ĐIỀU ĐÓ CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN VIỆC HỘ NIỆM VÀ ĐIỀU GIẢI OÁN THÂN TRÁI CHỦ KHÔNG?
Câu hỏi: Hôm nay con có câu hỏi về việc HN khi mà đi HN bao giờ con cũng nghe lời thầy con đọc 15 nguyên tắc dành cho gia đình người bệnh nghe trong đó có câu thứ 8 nói về gia đình nên ăn chay và không sát sinh từ khi bắt đầu HN cho đến hết 49 ngày. Thì có những gia đình con phân tích rất là chi tiết về vấn đề lợi lạc của sự phóng sinh không sát sinh và hại của việc sát sinh và bao giờ khi HN xong 1 ca con cũng thường lấy câu Phật hiệu A Di Đà làm chính cho gia đình niệm Phật suốt 49 ngày. Có những gia đình thì họ làm theo nhưng có những gia đình không phải là chuyên tu thì họ cũng không nói gì nhưng mà khi HN xong thì họ vẫn sát sinh trong 49 ngày và có những gia đình họ rất thật thà họ nói ở VN đối với dân làng họ không vượt qua được cái đấy thì họ bảo khi HN xong, họ vẫn phải sát sanh thì con xin hỏi thầy điều đó có ảnh hưởng gì đến việc HN cũng như khai thi cho các vị oán thân trái chủ hay không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Phúc Trí
Trả lời: A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Phúc Trí! Bác Phúc Trí thấy tướng hảo quang minh quá, bác Phúc Trí bây giờ công đức nhiều hơn Diệu Âm đấy chia ngũ ngũ đi…! Cứ kêu sư phụ! Sự phụ! Các chư vị phước báu lớn quá mà cứ kêu tôi là sư phụ tôi làm sao chịu được, tôi muốn chia phước báu với các vị. Vị nào có công đức chia tôi xin liền, xin công đức…A Di Đà Phật! nhớ là tương lai Hộ Niệm ở Việt Nam là dành cho bác Phúc Trí, bác Quảng Thịnh tất cả các bác…
Bây giờ trả lời câu hỏi là trong cái điều luật của Hộ Niêm bác Phúc Trí trả lời như vậy rất là đúng, chúng ta phải đọc từng câu, giảng rất rõ cho họ, để cho chấp nhận thì chúng ta Hộ Niệm mới tốt. Cái câu đó nói là nên ăn chay, khuyên tất cả ăn chay nếu tất cả gia đình mà thực sự ăn chay thì tạo thêm cái phước báu cho người gia đình và nếu mà mình thành tâm mình đem những cái phước báu đó mình hồi hướng công đức cho cái người bệnh thì người bệnh cũng hưởng được cái phước và nhất là không có sát sanh nữa thì chúng ta mới có thể điều được giải oán thân trái chủ. Nếu mà chư vị làm được như vậy…! Mà thí dụ như sau khi mà chết xong thì ở ngoài làm cá làm thịt, thực sự nếu mà người mà mình Hộ Niệm đã vãng sannh rồi thì cái sự sát sanh hại vật nó chỉ có ảnh hưởng là gây lên cái nghiệp cho người sát sanh chứ còn không có ảnh hưởng đến chuyện vãng sanh của cái người ra đi tại vì người ra đi người ta đã vãng sanh rồi. Còn giả sư như mà người đó chưa vãng sanh chẳng hạn như vậy hay vãng sanh vào các cảnh giới lành thì cái sát sanh hại vật nhiều khi ảnh hưởng, sát sanh hại vật nhiều khi ảnh hưởng. Tại vì chư vị nên nhớ là có những cảnh giới sanh về mà không có thân trung ấm, còn những cảnh giới cần có thân trung ấm, trải qua cái thời gian thân trung ấm để mà họ bắt đầu đầu thai chuyển thế thì cái thời gian này trong kinh Phật nói là thường thường 49 ngày cho nên chúng ta nói rằng trong 49 ngày cố gằng gìn giữ phước báu cho người thân là như vậy. Mong cho họ là đừng có sát sanh hại vật phóng sanh phóng đồ làm cho cái phước báu của người ta lớn hơn và cảnh giới của người ta tốt hơn. Những cảnh giới nào gọi là đi về không có thân trung ấm ví dụ như người niệm Phật mà vãng sanh nếu thực sự họ niệm Phật vãng sanh họ tinh chuyên tín nguyện hạnh đầy đủ thì họ chưa tắt hơi họ đã vãng sanh TPCL rồi cho nên họ giơ tay nên chào chư vị, chào bác Phúc Trí tôi đi về tây phương cực lạc đây. Tức là họ tự động liệng cái thân lại đi về tây phương. Về tây phương rồi thì không bao giờ có trở ngại nữa nếu mình mà gởi phước báu cho họ nữa thì nhờ phước báu họ tăng thêm cái phẩm vị thì có; Cái thứ hai nữa là những người làm những cái tội quá ư là nặng, nặng quá mà không kịp thời sám hối trước, đến lúc chết, chết xong là người ta xuống địa ngục liền, thôi chịu thua. Bây giờ có làm cái gì người ta cũng xuống địa ngục rồi. Nếu mà thực sự xuống địa ngục rồi mà con cái còn giết hại sinh vật thì cái tội còn kèm theo tội, nặng nề hơn nữa. Chứ còn nói là rước họ ra khỏi địa ngục thì cả một vấn đề khó khăn; Cái thứ ba là những người tu phước quá lớn khi chết xong đi về cảnh giới trời liền, tức là chư thiên người ta tới người ta thỉnh về cõi trời liền cho nên thường thường hương hoa có mùi thơm bay ra là họ sinh về cảnh giới trời nếu thực sự họ đi trước lúc họ tắt hơi thì họ đi liền không còn ái thân trung ấm nữa thì lúc đó xin chư vị nếu mà gởi phước người ta có còn không thì lúc đó người ta cũng định đoạn đường đi của người ta rồi. Còn ví dụ như những người mà chưa phải vãng sanh về TPCL người ta đang ở trong cảnh giới gọi là đường lành tức là họ chưa kịp sanh lên làm người, những cảnh giới A Tu La gì đó, những cõi nhân thiên mà nhân thiên thấp thấp thì chưa chắc gì người ta đã đi được liền thì có thể lâu hay mau gì người ta cũng ở thân trung ấm mà thân trung ấm gọi là thời gian phán xét định tội. Nếu mà lúc đó gia đình thành tâm ăn chay, niệm Phật, sám hối, phóng sanh hồi hướng công đức cho họ, chuộc tội cho họ thì họ đỡ tội hơn, họ sinh vào cảnh giới tốt hơn. Họ sanh vào những loài gà, những loài ngạ quỷ người ta vẫn phải qua thân trung ấm, chúng ta có thể giải được, có thể giúp cho họ được. Cho nên khi chúng ta thăm thân thấy họ chưa được tốt như vậy mà họ chưa phải là xuống địa ngục thì chúng ta kịp thời hóa giải, hóa giải kịp thời là coi họ vướng mắc chỗ nào?Và nói mạnh để họ định cái tâm lại niệm câu A Di Đà Phật thay vì họ chuyển cảnh xấu từ đó họ đi thẳng về tây phương tại vì họ vẫn ở trong thân trung ấm chưa có thân, chưa thọ thân thì họ có thể chọn được cái thân trong tương lai. Nếu mà họ quyết lòng niệm Phật trở về tây phương thì họ chọn thân chư đại bồ tát bất thối trên cõi tây phương đó là do cái tâm nguyện của họ. Còn nếu họ tiếp tục tham lam gì đó, họ chọn cái thân ngại quỷ thì ráng chịu, nếu họ tiếp tục say mê thương nhà thương con gì đó thì thành súc sanh thì ráng chịu. Cho nên mong chư vị phải nhớ là người nhà lúc đó phải tiếp tục ăn chay tiếp tục phóng sanh rất thì là lợi lạc cho người ra đi đó. Còn mà người ta làm như vậy thì cũng đành chịu thua nên nhớ là ảnh hưởng hay không? Là thực sự cái người chết đó đã về tây phương rồi thì không sợ là bị xuống nữa. Nếu mà họ chưa về tây phương mà các vị đó mà làm 49 ngày như vậy thì có ảnh hưởng đấy. Hiểu được như vậy thì nói với họ là nên cố gắng tiếp tục làm phước làm lành, và nhất là mình không biết thì lúc nào trước bàn vong linh cũng khuyên người ra đi đó vững vàng trở về tây phương thành đạo là cái điều tốt đẹp. A Di Đà Phật!
P/S: CS Phúc Trí: Nhưng mà ý của con là khi bắt đầu Hộ Niệm thì họ nói trước là khi mà ra đi thì sau khi mà mình trả lại cho họ thì họ sẽ làm theo thế gian như vậy thì họ nói trước cái việc họ sẽ sát sanh sau này thì có ảnh hưởng đến ngay lúc mình bắt đầu Hộ Niệm không ạ?
Lão cư sĩ Diệu Âm: Cái đó chắc chắn là có ảnh hưởng nhưng tùy theo nếu họ chân thành hộ niệm nếu mà những người thí dụ họ cứng đầu quá thì thôi cái duyên đó tôi không có nữa, cái đó tôi biết bác phúc Trí có thể giải quyết được, bác Phúc Trí nói hay lắm. Cho nên những người ngoan cố quá tức là họ không tin tưởng, không tin tưởng thì mình Hộ Niệm cho họ cũng rất là khó, còn những người chân thành mà họ làm như vậy thì mình cũng tùy theo mình coi cái mức độ nào để Hộ Niệm cho họ. Có những người thì dụ như có 10 người trong gia đình có một người không tin thì mình có thể trâm trước được, chứ 10 người trong gia đình 9 người không tin còn 1 người lèo tèo thì nhiều khi cũng rất là khó, mình thấy rất là khó luôn thì nếu mà chư vị tin chư vị quyết làm phá vỡ cái quy luật này thì dù có hộ niệm chư vị cũng không có lợi lạc thì cái đó là tùy chư vị chư vị có thể uyển chuyển mà làm.
A Di Đà Phật!
(6/3) CƯ SĨ DIỆU ÂM-HỘI THẢO HỘ NIỆM QUA INTERNET, Ngày 8/4/2018

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –