Category: chưa phân loại

Khuyên Người Niệm Phật

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬTTác Giả: Cư sĩ Diệu ÂmPhật lịch năm 2547 / Dương lịch năm 2003 Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất

Hành Theo Ấn Tổ

Lời người ấn tống. Nam Mô A-Di-Đà Phật.  Cuộc đời này con thật là người được may mắn. Chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu

Kính bạch chư Tôn Phẩm, Kính thưa chư thiện hữu tri thức, Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà, rất nhỏ ở thành phố Brisbane, Úc Đại Lợi, hằng ngày chúng con gồm một

Nghi Thức Đại Hồi Hướng

Đệ tử chúng con, hiện là sanh tử phàm phu. Tội chướng sâu dầy, luân hồi lục đạo. Khổ không kể xiết. Nay gặp tri