Category: chưa phân loại

Ông Châu-Quảng-Đại Vãng Sanh

Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn, không phải pháp môn không linh nghiệm mà là tự chúng