Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 386) |Những Điều Gia Đình Bệnh Nhân Cần Chú Ý

Share on facebook
Share on twitter


386 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Những Điều Gia Đình Bệnh Nhân Cần Chú Ý – Cư Sĩ Diệu Âm

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 9: Những Điều Cần Chú Ý

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –