KHÔNG SỢ BỆNH TỨC LÀ TỰ TẠI TRƯỚC BỆNH KHỔ. KHÔNG SỢ CHẾT TỨC LÀ TỰ TẠI TRƯỚC TỬ SANH

Share on facebook
Share on twitter

KHÔNG SỢ BỆNH TỨC LÀ TỰ TẠI TRƯỚC BỆNH KHỔ. KHÔNG SỢ CHẾT TỨC LÀ TỰ TẠI TRƯỚC TỬ SANH
Trong những sự vướng mắc đó, sợ chết là một trong những ách nạn rất lớn, làm mất phần vãng sanh và dẫn tới bị đọa lạc. Hầu hết những người có tâm sợ chết thì khi đối diện với cảnh lâm chung, cảnh xả bỏ báo thân khó có người nào giữ được tâm an tịnh, khó có ai tránh được những sự khủng hoảng khi ra đi. Chư vị cứ để ý coi, những người sợ chết, lúc gần chết họ thường làm những động tác rất lạ lùng, không kiểm soát được, diễn tả tình trạng sợ hãi bất an trong tâm. Do chính cái tâm sợ chết đã đưa đẩy họ vào những cảnh giới chẳng lành, oan gia trái chủ dọa nạt, kinh hoàng, hoảng sợ!…
Còn điểm vướng mắc thường bị nữa là sợ bệnh. Sợ bệnh bắt nguồn từ sợ chết. Sợ bệnh là nguyên nhân chính tạo ra nhiều bệnh khổ đấy. Cho nên, là phàm phu chúng ta nên chuẩn bị trước đi chư vị. Thân thể này chắc chắn sẽ có bệnh. Túi thịt này chắc chắn cũng có ngày sẽ xả bỏ. Nhưng đã dự đoán trước rồi, thì lúc bệnh đến ta không còn ngỡ ngàn bàng hoàng nữa. Bệnh đến là dịp giúp cho mình có cơ hội trả nghiệp đấy. Người niệm Phật không có tâm nguyện trả hết nghiệp, nhưng có cơ duyên trả nghiệp, hãy mạnh dạn trả nghiệp, thoải mái mà trả nghiệp đi, không cần lo sợ. Đây gọi là tinh thần tự tại trước bệnh khổ.
Xin nhắc lại, không sợ bệnh tức là tự tại trước bệnh khổ. Không sợ chết tức là tự tại trước cảnh tử sanh. Nghĩa là, ta đã có sẵn đường đi rồi, đường đi đó chính là thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Trên đường đi nếu gặp vài chướng ngại gì ta không chấp đến, không dính vào, không lo ngại nữa. Hiểu được như vậy mới ứng dụng Pháp Hộ-Niệm được viên dung cả Lý lẫn Sự, đưa tiễn người vãng sanh.
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 45)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –