PHẬT NÓI: “ĐƯỢC THÂN NGƯỜI NHƯ CÁT DÍNH TRÊN MÓNG TAY, MẤT THÂN NGƯỜI NHƯ CÁT TRÊN MẶT ĐẤT”

Share on facebook
Share on twitter
PHẬT NÓI: “ĐƯỢC THÂN NGƯỜI NHƯ CÁT DÍNH TRÊN MÓNG TAY, MẤT THÂN NGƯỜI NHƯ CÁT TRÊN MẶT ĐẤT”
Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, Tịnh Độ khó gặp! May mắn được thân người nên lấy việc học Phật làm chính, học Phật phải lấy việc liễu sanh thoát tử làm chính, muốn một đời này xuất ly phải lấy việc niệm Phật làm chính. Niệm Phật phải lấy việc sanh Tây Phương làm chính, sanh Tây Phương phải lấy việc lâm chung Tịnh Niệm làm chính.
Tự lợi lợi tha lấy việc trợ niệm vãng sanh làm chính. Phát tâm trợ niệm tăng trưởng kinh nghiệm, phải biết tăng trưởng thiện căn và gieo trồng phước điền giúp người thành Phật là công đức vô thượng nhất của xuất thế gian và thế gian. Càng trồng thiện căn cho mai sau, có người trợ niệm lại cho mình, được trợ giúp vãng sanh mai sau họ sẽ vì thiện duyên này đi theo Phật từ Tây Phương đến đón ta cùng về Phật quốc, lợi ích thù thắng như thế nói sao hết được?
Ấn tổ nói: “Thành tựu một chúng sinh vãng sanh Tây Phương tức thành Phật một chúng sinh. Công đức này không thể nghĩ bàn”. Con cái thân quyến phát đại hữu tâm từ bi ân huệ tâm cẩn trọng theo lời Phật dạy như: pháp hộ trì cho cha mẹ vãng sanh Tây Phương. Sở dĩ Phật nói: “Song thân vi trần, con cháu mới tròn đạo hiếu đạo”
-Thực Tập Hộ Niệm
Zobrazit překlad

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –