33. Tại Sao Không Thấy Kinh “Niệm Phật Ba La Mật” Có Trong Tịnh-Độ?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

1/ Theo như Ngài Tịnh Không giảng, hiện tại Tịnh Tông có năm Kinh và một luận. Chúng tôi đã xem qua nhưng không thấy Kinh “Niệm Phật Ba La Mật” được liệt vào trong ấy. Xin cư sĩ cho biết nguyên nhân vì sao như vậy?

Trả lời:

Đúng ra Tịnh-độ chỉ có ba kinh và một luận, đó là Kinh A-Di-Đà, Kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ và một luận là Vãng-Sanh-Luận của Thiên-Thân Bồ-tát.

  Đến đời nhà Thanh cư sĩ Ngụy Nguyên (?) đem mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ-Hiền trong phẩm nhập pháp giới kinh Hoa-Nghiêm vào chương trình tu học tịnh-tông thành ra bốn kinh.

  Ấn Quang đại sư đem chương Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng-Nghiêm sát nhập vào nữa thành ra năm kinh.

  HT Tịnh Không nói, đến đây cũng đã đủ.

  Kinh Niệm Phật Ba-la-mật rất hay, nhưng tu học Tịnh-độ cần đơn giản, ngắn và thẳng, nếu thấy kinh nào hay cũng đưa vào thì không chỉ có kinh Niệm Phật Ba-la-mật mà còn nhiều kinh khác nữa cũng nói về niệm Phật, cũng nên đưa vào. Nhiều kinh thì khó nhiếp tâm vậy!

  HT Tịnh Không còn nói, trong năm kinh, hãy chọn ra một kinh mà trì tụng là đủ, đâu cần phải tụng cho đủ năm kinh. Còn bộ luận chỉ dành cho người nghiên cứu chứ không phải đề hành trì.

  Nếu chư vị nào muốn nghiên cứu hay trì tụng kinh Niệm Phật Ba-la-mật cũng được, nhưng đầy đủ nhất vẫn là kinh Vô-Lượng-Thọ. Tiện nhất là kinh A-Di-Đà. Kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ thì để bổ túc cho kinh Vô-Lượng-Thọ, rất khó nhiếp tâm, vì các pháp quán không hợp căn cơ của đại chúng, riêng mười đại nguyện vương là tiêu chuẩn của chư vị pháp thân đại sĩ trên cõi Hoa-Nghiêm chứ không phải cho hạng bình thường. Còn chương Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông thì quá ngắn gọn. Cho nên, giữa hai kinh A-Di-Đà và Vô-Lượng-Thọ, nên chọ một, hoặc cả hai là đủ rồi vậy.

Diệu Âm

(05/06/2009)

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –