Tại Sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Khuyên Chúng Sanh Niệm Câu A-Di-Đà Phật Trở Về Tây-Phương?

Tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh thuyết đạo Ba tạng Kinh điển, 300 hội, 48.000 pháp môn sau cùng Ngài khuyên chúng sanh niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây-phương không?
Trong tuần này có vị Phật tử Diệu Thái ở bên Mỹ vãng sanh, được thầy Thích Chân Hiếu, Thầy Thường Tính đến hộ niệm. Mỗi lần mà thấy các thầy Hộ niệm Diệu Âm cảm động vô cùng, cảm động vô cùng!
Vì với uy tín của các thầy mà đi hộ niệm (như các thầy ở chùa Phúc Khê, chùa Ngòi) các thầy mà đi Hộ niệm thành quả cao hơn tụi con.
Cụ Nguyễn Thị Uyên đang nằm trong bệnh viện, nằm để chờ chết. Cụ có cái may mắn được thầy Thích Chân Hiếu đến khuyên. Thầy không khuyên như những người khác mà thầy khuyên cụ nên trở về nhà để niệm Phật vãng sanh. Và trên chuyến xe cứu thương chính thầy Chân Hiếu cũng ngồi trên xe cứu thương đó để mà nhắc nhở. Xin thưa với chư vị thầy Chân Hiếu làm rất là đúng Chánh pháp, thực sự là đúng pháp hộ niệm.
Trong lúc này, xin thưa với chư vị còn có vô số những người bệnh nằm chờ chết. Có người cứ đến hỏi “Chết chưa?”, Chết rồi thì đưa vào nhà Quàng đi để mà tìm những vị tới cầu siêu làm lễ.
Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm Phật không dạy như vậy. Chết là cái cảnh vô cùng dễ sợ. Thầy Chân Hiếu đã dạy cho cụ Diệu Thái hãy quyết lòng niệm Phật vãng sanh đi cụ, đừng có nằm đó chờ chết mà chờ thầy tới cầu siêu.
Rõ ràng chư vị ơi, một lời khuyên Chánh pháp. Ngài đã trực tiếp cứu được một người, khi mà vãng sanh tóc của vị đang bạc tự nhiên đen lại, mặt mày 24 tiếng đồng hồ đẹp hơn lúc 12 tiếng. Nếu có thể cứ để như vậy 20 ngày mà niệm Phật chư vị sẽ thấy sự vi diệu bất khả tư nghì của Pháp hộ niệm.
Hồi giờ chúng ta không biết thành ra cứ đánh rơi chúng sanh vào trong vòng tử nạn nhiều quá, mà thực ra pháp Phật dạy cho chúng ta có một con đường vượt qua tử nạn để sanh về Tây-phương Cực-lạc và chư Phật hộ niệm vào con đường này. Người nào quyết lòng vãng sanh về Tây-Phương Cực-lạc A-di-đà Phật sẽ lai nghinh tiếp dẫn người đó về Tây-phương, chư Phật trên Mười phương pháp giới đồng hộ niệm vào đó thành ra dẫu cho một người tội chướng sâu nặng tới đâu chỉ cần ngộ ra đường đạo, đừng sợ chết nữa nghe chư vị, đừng nằm đó chết mà chờ cầu siêu nữa nghe chư vị.
Mình hiểu được đạo rồi mình mới biết là cầu siêu chính là ngày ngày chư vị phật tử thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây-phương Cực-lạc, đó chính là pháp cầu siêu đúng nghĩa nhất. Chứ ngoài ra không có ai có năng lực làm cho mình siêu sanh. Nếu mình cứ nằm đó chờ chết, đợi chết, muốn chết chứ mình không muốn siêu sanh Tịnh-độ.
-Các cụ, các ba, các má có hiểu cái đạo lí này không?
Ta bây giờ đang bệnh hãy nằm mà chờ ngày xả bỏ báo thân để vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc. Ta hàng ngày phải niệm A-di-đà Phật cho chí thành để ta về Tây-phương Cực-lạc. Đây là chính ta chủ động cầu siêu cho chính cái huệ mạng của chính chúng ta đây.
Chính vì thế mà khi coi đoạn Clip video thấy Chân Hiếu và thầy Thường Tính ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật. Chư vị ơi cảm động vô cùng, cảm động vô cùng!
Ấn Tổ dạy: Người nào giúp cho một người thành tựu đạo quả thì nơi đó là nơi thành tựu. Chính là cái chỗ này đây. Hồi giờ ta không chịu giúp cho con người thành tựu mà ta chỉ giúp cho con người chết đi rồi ta đến làm lễ. Làm sao mà có một người làm cái lễ gì mà người khác được vãng sanh. Chỉ làm sao chính người đó chủ động đi vãng sanh thì mới được vãng sanh. Làm sao chính người đó chủ động cầu siêu thì người đó mới được siêu sanh.
Thầy Chân Hiếu đã đến dạy cho người đó “Cụ phải quyết lòng nguyện vãng sanh nhé”, cụ đó quyết lòng thì cụ đó vãng sanh. Những người thầy đến cầu siêu cho chúng ta thì các Ngài cũng dạy chúng ta phải quyết lòng cầu nguyện vãng sanh thì ta mới được vãng sanh Tây-phương Cực-lạc.
Nếu chư vị chờ cho chết rồi, nghiệp chướng đã ứng hiện, thần thức của chư vị nó nhẹ như chiếc lá khô trong cơn bão nghiệp làm sao có thể định tâm được mà niệm câu A-di-đà Phật để vãng sanh. Chính vì thế mà các thầy khuyên chúng ta phải tự niệm Phật để vãng sanh, chúng ta không chịu niệm Phật vãng sanh cứ nằm đó chờ chết để mà kêu các thầy tới cầu siêu để mà siêu sanh.
Ta thực sự đã đi sai đường. Các thầy cũng phải đành đoạn tới mà cầu siêu cho chúng ta, khuyên được lời nào khuyên. Khuyên trong lúc chúng ta còn sống, còn tỉnh, định tâm lại để mà tự chủ đi về Tây-phương Cực-lạc. Người nào làm được người đó vãng sanh.
Cụ Nguyễn Thị Uyên pháp danh Diệu Tánh làm được cụ đó vãng sanh. Cụ đó làm không được thầy Chân Hiếu cũng đành chịu thua. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị: Học đạo chúng ta phải biết Tự Giác Ngộ mà cứu lấy huệ mạng của chính mình. Phật dạy “Phải tự thắp đuốc mà đi”, phải tự soi sáng tâm huệ của mình bằng lời dạy của Phật, bằng lời khai thị của Phật.
Phật dạy: một người tội chướng sâu nặng nhưng mà quyết lòng sám hối đi rồi ngày ngày nhớ A-di-đà Phật, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, đêm đêm niệm A-di-đà Phật nguyện vãng sanh Tây-phương Cực-lạc. Ngài thế dẫu cho chư vị niệm một tiếng “A-Di-Đà Phật” rõ ràng trong tâm, lúc buông báo thân ra đi Phật không đưa mình về Tây-phương thành Phật Ngài thề không thành Phật. Đó chính là tự mình cầu siêu cho chính mình.
Các ba, các má ơi! Các cụ ơi! Nghe cho rõ cái chỗ này. Chư Thầy, các vị sư luôn luôn dặn chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây-phương Cực-lạc. Chúng ta không chịu nghe các Ngài, chúng ta lười biếng không chịu nghe pháp cho vững cứ nằm chờ chết rồi kêu các Ngài tới cầu siêu, các Ngài cũng đành lắc đầu. Vì thương quá các Ngài mới đến làm cái lễ cầu siêu. Nhưng mà làm sao có thể siêu sanh được khi trong lúc tỉnh táo này chúng ta không chịu niệm Phật, chúng ta không chịu nguyện vãng sanh. Lời Phật dạy “Tất cả do tâm tạo”.
Chư ba, chư má ơi, chư chú ơi! Bắt đầu từ hôm nay mình phải làm được chuyện này nhé. Chịu không? Chịu!
Bắt buộc mình phải làm chuyện này, nghĩa là mình phải niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây-phương Cực-lạc thì mới hợp đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, thì mới hưởng được cái lực hộ niệm của Mười phương chư Phật pháp giới, và mình mới hưởng được cái lực hộ niệm của chư đồng tu để cho mình nương theo cái duyên này mà trở về Tây-phương.
-Hiểu không các ba, các má? Nhớ không?
Nhân duyên phải đầy đủ. Nhân làm ác liệng đi, quên đi hãy lấy cái nhân niệm Phật này làm chính nghe các cụ. Rồi mình nguyện vãng sanh là duyên nghe các ba, các má. Nhân duyên gặp lại mình đi về Tây-phương. Mình thành tâm niệm A-di-đà Phật là cái nhân Tự lực, chư Phật Mười phương phóng quang gia hộ co chư vị là cái nhân Tha lực. Nhân duyên gặp lại chư vị về Tây-phương gặp chư Phật mà thành đạo. Nhân duyên hợp lại mình thành đạo.
-Các ba, các má có nghe rõ chuyện này chưa?
Mình chí thành niệm Phật là cái nhân của mình, nhưng mình mệt quá mình niệm không nổi mình nhờ đại chúng niệm cho mình, nhắc nhở cho mình vãng sanh mình niệm là nhân Tự Lực, đại chúng hỗ trợ là duyên Tha lực của đồng tu bên cạnh mình. Nhân duyên gặp lại mình về Tây-phương hưởng quả báo là Đại Bồ-tát Thần thông.
-Các ba, các má có hiểu cái chuyện này không?
– Có vững cái chuyện này chưa?
Quyết lòng niệm Phật phải thành tâm, quyết lòng niệm Phật phải chí thành. Nếu chư vị niệm Phật mà không thành, chư vị niệm Phật mà nghi ngờ, chư vị niệm Phật mà không tin tưởng thì nhân niệm Phật không có. Nhân niệm Phật không có thì chư vị đồng tu tới hộ niệm cho mình cũng chỉ là giúp cho mình một chút phước để mình theo cái niềm nghi này, theo cái nhân đoạ lạc trong đời kiếp tương lai vẫn không thoát khỏi sáu đường.
-Cụ Long Lưu có nghe Diệu Âm nói không?
Quyết chí niệm Phật.
Quyết tâm niệm Phật.
Quyết lòng niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật băng ngang tất cả nghiệp chướng từ vô lượng kiếp là như vậy – là như vậy. Niệm Phật một vạn người tu một vạn người vãng sanh.
Hôm nay mong cho cụ Long Lưu cùng tất cả cha, má trên đường Zoom này vững tâm vững chí niệm A-di-đà Phật để trở về Tây-phương. Người nào muốn cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh mau mau niệm A-di-đà Phật trở về Tây-phương, chư vị sẽ thực hiện được ý nguyện.
Niệm Phật về Tây-phương Cực-lạc mới cứu độ được vô lượng vô biên chúng sanh. Tại vì về Tây-phương Cực-lạc thì các cha, các má, các anh chị em không còn sanh tử nữa, được Phật lực gia trì chơn tâm tự tánh hiển hiện đạo lực phi thường, thiên bá ức hoá thân đi khắp Mười phương. Thiên bá ức hoá thân – hàng ngàn hàng triệu cái hoá thân đi khắp các nơi cứu độ nhất định sẽ cứu được người. Đời này mình cứu người, đời sau mình cứu người, đờ sau nữa mình cứu người… vô lượng vô biên kiếp về sau mình cứu người. Chư vị nghĩ coi một người đi về Tây-phương cứu biết bao nhiêu chúng sanh thành đạo. Đó chính gọi là vô lượng chúng sanh thề nguyện độ chứ không phải độ chúng sanh là bảo người ta đừng đi về Tây-phương ở đây chịu sanh tử luân hồi, tìm vài ổ bánh mì đi giúp người ta rồi người ta kiện tụng, phiền não, đánh lộn, rồi tạo nghiệp, đoạ lạc. Thế mà có người hiểu sai.
Hôm nay các ba, các má hiểu được chỗ này rồi nhất định đường đi đi về Tây-phương Cực-lạc là đường cứu độ chúng sanh. Mấy ngày qua thầy Chân Hiếu và thầy Thượng Tính đã thực hiện được con đường cứu độ chúng sanh.
Theo đúng định nghĩa của Ấn Tổ: Cứu được một người vãng sanh Tây-phương đạo nghiệp thành tựu, đạo tràng thành tựu, cuộc đời ta tu đã có cứu được vô lượng vô biên chúng sanh rồi. Cứu được một người thì cứu được nhiều người.
Mong các ba, các má quyết lòng đi về Tây-phương, chịu không? Chịu!
-Chư vị có thấy đi về Tây-phương sướng không? Sướng!
-Chư vị có hiểu là tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh thuyết đạo Ba tạng Kinh điển, 300 hội, 48.000 pháp môn sau cùng Ngài khuyên chúng sanh niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây-phương không?
– Nhớ không má Diệu Huệ?
Ngài nói tất cả Kinh Điển rồi thì trong Kinh Đại Bửu Tích Ngài trở về Hoàng cung kêu gọi Đức Phụ vương (Đức Tịnh Phạn Vương) cùng thân nhân trong gia đình cùng nhau niệm Phật trở về Tây-phương, cùng nhau niệm A-di-đà Phật trở về Tây-phương. Chư vị có hiểu rõ chưa?
Tất cả đều gieo duyên cho chúng sanh, khi duyên đã chín muồi cơ hội thành đạo đã tới Ngài nói một câu A-di-đà Phật để cho 7 vạn người trong gia tộc thành tâm niệm Phật Ngài ấn chứng cho sau này trở lên thành là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Chúng ta cũng là con của Ngài (hãy nhận là con của Ngài), nghe lời Ngài nói chúng ta niệm Phật để Ngài ấn chứng cho chúng ta trở thành Bồ-tát bất thối vô sanh pháp nhẫn trên cõi Tây-phương một đời này thành tựu đạo quả.
-Chư vị có đồng ý không? Đồng !
-Giơ tay lên, mấy ngón? 10 Ngón!
Trích: THỰC TẬP HỘ NIỆM, ngày 09.11.2018

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –