Phật Không Cứu Được Kẻ Vô Duyên

Share on facebook
Share on twitter

PHẬT KHÔNG CỨU ĐƯỢC KẺ VÔ DUYÊN THÌ CHÚNG TA LÀ HÀNG PHÀM PHU LÀM SAO CỨU ĐƯỢC NGƯỜI KHÔNG CÓ NIỀM TIN? KHÔNG TIN CHÍNH LÀ KHÔNG CÓ DUYÊN

Thực sự khi đi hộ niệm, nhìn thấy những cảnh tượng bệnh nhân ra đi trong đau khổ, mình mới giựt mình tỉnh ngộ và biết sớm lo liệu cho thân phận của mình. Những chuyện thế gian này vô thường, cuối cùng không mang gì theo được, vậy thì có đáng cho chúng ta phải khổ tâm tranh đấu giành giựt với nhau không?

Thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh cứ muốn chạy theo con đường đọa lạc chứ không chịu tìm đường giải thoát, thì làm sao đây!… Phật không cứu được kẻ vô duyên, thì chúng ta là hàng phàm phu làm sao cứu được người không có niềm tin? Không tin chính là không có duyên. Chính vì thế, nhiều lúc muốn giúp đỡ nhau nhưng giúp không được, muốn chỉ điểm nhau con đường giải thoát mà chỉ điểm không trọn lời!… Cho nên, tự mỗi người phải lo tạo cái duyên cho chính mình. Tự chúng sanh phải có cái duyên với Phật Pháp mới có thể được độ thoát, còn không có duyên thì đành chịu thua. Không đủ duyên muốn hộ niệm, nhưng hộ niệm không được, muốn giúp người giúp cũng không xong!…

Trích lời: Lão Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –