Author: a di đà phật

Chuẩn Bị Tự Hộ Niệm

CHUẨN BỊ TỰ HỘ NIỆM Hễ có người Hộ-Niệm thì tốt, nếu không có ai Hộ-Niệm, thì phải biết tự Hộ-Niệm cho mình. Phải có