Author: a di đà phật

Đại Sư Thiện–Đạo đời nhà Đường, tức là Tổ thứ 2 của Tịnh–Độ Tông Trung–Hoa, rất chú trọng pháp hộ niệm để giúp người hạ căn phàm phu giữ được chánh niệm mà vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

(b):  Đại Sư Thiện–Đạo đời nhà Đường, tức là Tổ thứ 2 của Tịnh–Độ Tông Trung–Hoa, rất chú trọng pháp hộ niệm để giúp người hạ căn phàm phu giữ được chánh niệm