CHÁNH TÀ NÓ NẰM NGAY TẠI TRONG TÂM CỦA MÌNH

Share on facebook
Share on twitter
CHÁNH TÀ NÓ NẰM NGAY TẠI TRONG TÂM CỦA MÌNH
Xin thưa với chư vị, cùng chư Tăng Ni quan trọng là cái niềm tin với mỗi người chúng ta,
thực sự có sâu sắc hay không? Nếu chúng ta có niềm tin vững vàng, và sâu sắc
Thì theo như Diệu Âm nghĩ rằng là được chư Thiên Long Hộ Pháp âm thầm, bảo vệ chư Bồ Tát gia trì mà chúng ta không hay.
Nếu chúng ta niệm Phật màniềm tin không đủ và sâu sắc, niệm Phật mà không tha thiết vãng sanh, từ trước tới nay rất nhiều trường hợp này sau cùng không dễ gì đi về Tây Phương. Như vậy, không được về Tây Phương không phải là pháp môn niệm Phật không vi diệu mà tại vì lòng tin chúng ta không thanh tịnh.
Thực sự, trong những lời khai thị của Tổ Ấn Quang có một câu chuyện Ngài kể lại là một vị niệm Phật rất là tốt suốt hai mươi lăm năm trường nhưng sau cùng ra đi lại không có một cái hiện tượng nào vãng sanh, Ngài chê rằng là người này không được vãng sanh mà coi chừng không trở lại được làm người. Đây là những lời cảnh báo rất là cứng rắn và rõ rệt để cho các ba, các má chúng ta hiểu rằng pháp môn niệm Phật rất chú trọng về niềm tin.
Niềm tin không thanh tịnh thì miệng niệm Phật hai mươi lăm năm trường, nhưng mà tâm nghi ngờ không có chánh định, niệm Phật hai mươi lăm năm trường nhưng lời vãng sanh mình cầu nguyện không tha thiết, cầu nguyện lấy lệ. Như vậy, mất phần vãng sanh không phải là ở Pháp môn, mà mất phần vãng sanh là ở chính mình không chịu quyết lòng thực hiện đúng đắn lời Phật dạy.
Xin thưa với các ba, các má, các chú, các bác niệm Phật là chánh pháp của Phật nhưng khi niềm tin không đủ, ta niệm Phật mà nghi ngờ, ta niệm Phật mà không muốn vãng sanh, ta niệm Phật mà cầu phước báu Nhân Thiên, ta niệm phật mà cầu hết bệnh, ta niệm Phật mà cầu cho giàu có, ta niệm Phật mà cầu cái gì đó; vô tình chính ta niệm Phật mà [thực hiện một tà pháp] trong đạo Phật. Như vậy chánh tà nó không phải ở pháp Phật mà [chánh tà nó nằm ngay tại trong tâm của mình].
Vô tình, một thời gian niệm Phật tu hành làm cho chúng sanh nghi ngại, làm cho chúng sanh đánh giá sai lầm về Phật pháp đây là một điều mà chư Tổ căn dặn chúng ta: phận phàm phu của mỗi người chúng ta xin thưa với chư vị, trong thời Mạt Pháp này thực sự được thoát qua sáu đường luân hồi, còn có thể vãng sanh một đời thành đạokhông đòi hỏi ở các ba, các má, chư vị cái trí huệ thông minh gì đâu, không phải là đòi hỏi mỗi người phàm phu chúng ta phải chứng đắc một cảnh giới gì đâu; mà Tổ Ấn Quang luôn luôn dặn dò câu này: “Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu” đưa chúng ta trở về Tây Phương một đời thành đạo.
Xin cho Diệu Âm nhắc lại điểm này là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta, rất cần ở chỗ [Chí Thành – Chí Kính – Chân Thật – Niệm Phật] tha thiết cầu nguyện vãng sanh! Quyết lòng nương nhờ vào đại nguyện của đức A Di Đà mà chính mình vượt qua cái cảnh phàm phu tội chướng sâu nặng này, để trở về Tây Phương thành đạo.
Hiện nay trên thế giới đang có bệnh dịch Covid 19 lan tràn vô cùng nhanh, làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Tại nước Úc này chính phủ ra lệnh không được tụ tập, tất cả đều phải tuân chỉ cái quy định này, còn nếu không là các vị đó ra cái sắc lệnh là phạt đến hàng ngàn Dollars cho một người không chịu tuân thủ quy luật đó. Chính vì thế mà cái ngày thực tập hộ niệm hôm nay chư vị thấy coi niệm Phật đường của Diệu Âm này cũng vắng vẻ không còn ai nữa, chỉ một vài người thôi!
Mong cho các ba, các má thấy những hoàn cảnh này chúng ta phải cùng nhau quyết định rằng ở thế giới này không thể nào nương tựa được, không thể mà thấy rằng cái nơi này là an toàn được, không bao giờ đâu. Chỉ có về TPCL mới an toàn, chỉ có vãng sanh về TPCL mới thực sự là an toàn và vĩnh viễn an toàn. Còn ở thế giới này hôm nay thì Covid 19, ngày mai thì có thể là Covid 20 đó, rồi năm sau Covid 21 đó. Mãi mãi cứ cái nạn này tiếp tới nạn nọ nhất định chúng ta tránh được cái nạn này, chứ khó tránh được ách nạn.
Thôi mong chư vị phải tâm bình khí hòa quyết lòng niệm Phật để nương theo một cơ hội này mình về Tây Phương thành tựu đạo quả rồi mới cứu được nạn của chúng sanh, chứ ở đây chắc chắn không cách nào có thể giải quyết được. Nguyện mong cho các ba, các má, nguyện mong cho các chú, các thím nhìn thấy những ảnh tượng này, những khó khăn này, quyết lòng quyết dạ mà vãng sanhTây Phương thành đạo đi nhé.
Nam mô A Di Đà Phật 🙏
Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị)
Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới
Ngày 23/03/2020
Zobrazit překlad
Není k dispozici žádný popis fotky.

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –