Day: April 14, 2022

SÁM HỐI

SÁM HỐI Xin bái bạch chư Tôn Phẩm Tăng Ni chứng minh, và cùng ba má khắp nơi! Trong mấy ngày qua tin tức thế

XIN CHƯ VỊ PHẢI HIỂU CHO THẤU ĐÁO CÁI TỪ “CẨN THẬN” NÀY Nam mô A Di Đà Phật Diệu âm con thành tâm cung

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –