• Trang Chủ
  • chưa phân loại
  • NGƯỜI KHÔNG TU KHI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG GIÁ. NGƯỜI CÓ TU NHƯNG KHI RA ĐI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG SỢ!

NGƯỜI KHÔNG TU KHI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG GIÁ. NGƯỜI CÓ TU NHƯNG KHI RA ĐI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG SỢ!

NGƯỜI KHÔNG TU KHI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG GIÁ. NGƯỜI CÓ TU NHƯNG KHI RA ĐI BỊ ĐỌA LẠC LÀ MỘT BÀI HỌC ĐÁNG SỢ!
Diệu âm phải thực sự, tận tâm mà học, để may ra mình có tấm vé đi về Tây Phương thực sự đấy!
Những người nào chưa tin hãy mau mau tin đi, niềm tin này… Đem lại sự lợi lạc vô biên cho chư vị… Tin đi là bắt đầu lắng nghe lời Phật dạy, ta thực hiện con đường giải thoát trở về Tây Phương ta thành đạo…
Những người nào ở dạng không tin mau mau tin đi!
Tin mạnh lên thì tự nhiên trưởng dưỡng thiện căn!… thiện căn trưởng dưỡng làm cho niềm tin càng ngày càng mạnh hơn, làm cho càng ngày càng lớn lên! Có nhiều người tu còn ưỡm ờ, niềm nghi ngờ nó phá tan thiện căn!
Người không tu, khi bị đọa lạc là một bài học đáng giá. Người có tu nhưng khi ra đi bị đọa lạc, là một bài học đáng sợ!
Người không tu đi đọa lạc lại là đến một bài học đáng giá để nhắc nhở cho mình phát tâm tin tưởng tu hành.
Người tu mà không giữ vững niềm tin, không chịu lấy tâm khiêm nhường, cung kính để mà trau dồi phước đức của mình, trưởng dưỡng thiện căn để vãng sanh thành đạo mà vội vã tăng thượng mạng lên, đi sai lời Phật dạy để sau cùng mất vãng sanh là một bài học đáng sợ. Đáng sợ cho chính mình! Và đáng sợ vì: bao nhiêu người thấy đó mà mất niềm tin. Cho nên, mong chư vị chú ý ráng lên, cố gắng lên! Nhất định lời Phật dạy không sai, nhất định phải tin, tin rồi thì làm sao nữa?
Xin thưa với chư vị, tin nhưng mà ta vẫn là phàm phu, không phải tin như vậy là ta lột bỏ được cái chất phàm phu một cách dễ dàng đâu. Muốn lột bỏ được cái chất phàm phu thì phải tự xác định được mình còn phàm phu, tội chướng sâu nặng, tâm ý này vẫn còn mê mờ…khiêm cung để tu, nhất định phải khiêm cung, nhất định phải cung kính. Một phần cung kính được một phần lợi lạc cho chính mình, trọn phần cung kính trọn phần lợi lạc cho chính mình…
Sự cung kính này được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình, A Di Đà Phật thương xót cứu độ, chư Bồ Tát thương xót gia trì. Chính cái cung kính này, chính cái lòng chí thành này nó sẽ giúp cho chư vị gạt bỏ được cái thân phận phàm phu, xa lìa cảnh đọa lạc, sanh tử luân hồi, trở về Tây Phương thành đạo…
Niệm Phật vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng, cứu tận những người phàm phu tội chướng sâu nặng, chỉ vì pháp này không đòi hỏi chúng ta phải trí huệ thông minh, giỏi giang gì cả, mà đòi hỏi cái lòng chí thành chí kính. Lòng chí thành chí kính này phát đi từ niềm tin, bắt nguồn từ niềm tin, và cố gắng tập cho được những người hiền lành, chất phác niệm Phật. Luôn luôn tự nhận mình là phàm phu thì xin thưa với chư vị, chư Tổ nói rằng: người nào làm được như vậy thì vạn nhân tu, vạn nhân khứ, muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh. mong cho những lời nói đơn giản này chư vị chú ý nhé. Ta đi về Tây Phương cực Lạc đấy!
A Di Đà Phật
Diệu Âm (Minh Trị)
Thực tập hộ niệm
Sáng Ngày 9 tháng 3 năm 2020

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –