(Những lời nhắc nhở của cư sĩ Diệu Âm Tọa Đàm tại TP. Mellbourne, Úc Châu tháng 4 năm 2012)

Share on facebook
Share on twitter
(Những lời nhắc nhở của cư sĩ Diệu Âm Tọa Đàm tại TP. Mellbourne, Úc Châu
tháng 4 năm 2012)
“Người hộ niệm còn khỏe mà phải chia phiên nhau để niệm Phật, còn người bệnh thì yếu đuối, mệt lã người mà lại bắt họ phải thức trọn đêm để niệm Phật!… Sự sơ suất này làm cho người bệnh vừa thấy bóng người hộ niệm tới thì hoảng kinh sợ sệt, còn người hộ niệm thì cho rằng người bệnh bị Oan Gia Trái Chủ báo hại!?!…”
(Diệu Âm)
“Khi hộ niệm không khí nóng quá, cần mở máy quạt, nhưng phải chú ý không được quạt thẳng vào thân người chết. Xin quý vị nhớ thật kỹ điều này. Không được quạt thẳng vào thân người chết. Nếu quạt thẳng vào xác họ, sẽ làm trở ngại cho họ rất nhiều.”
(Diệu Âm)
“Những người nào càng hiền lành chừng nào, càng chất phác chừng nào, càng thật thà chừng nào lại càng dễ vãng sanh chừng đó. Lạ thật!…”
(Diệu Âm)
“Có nhiều người nghe pháp nhằm để củng cố thêm tư tưởng, kiến giải, luận lý… Họ muốn học thêm cho thật nhiều những thuật ngữ trong kinh Phật… thì đây là một điều chướng nạn của người niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải là tốt đâu!… Tại vì chư vị nên nhớ, “Sở Tri Chướng” là một điều tối kỵ cho tâm thanh
tịnh, làm cho hành giả niệm Phật không định được trong câu A-Di-Đà Phật…”
(Diệu Âm)
“Nhiều người nghĩ rằng hộ niệm cần phải tụng kinh Địa Tạng, tụng chú đại-Bi, v.v… Hòa Thượng Tịnh Không dạy: Không cần.
Niệm Phật cầu vãng sanh tối kỵ là xen tạp. Xen tạp lúc bình thường thì còn có thời gian điều chỉnh để dần dần chuyên nhất lại, chứ còn xen tạp ngay trong thời gian sắp bỏ báo thân thì thì quả là điều sơ suất rất lớn!
Tụng kinh, tụng chú… rất tốt trên phương diện tiêu giảm nghiệp chướng chứ không đi thẳng trên con đường vãng sanh Cực-lạc. Hộ niệm vãng sanh là trợ duyên cho người bệnh “Niệm Phật với Tín Nguyện Hạnh đầy đủ để đới nghiệp vãng sanh”. Không còn kịp để phá nghiệp nữa đâu.”
(Diệu Âm)
“Cúng thí thực không phải là điều cần thiết phải áp dụng trong lúc đi hộ niệm. Nếu các ban hộ niệm áp dụng phương thức này thì nhiều khi làm thành cái lệ cho những người khác, rồi cứ tưởng rằng hộ niệm bắt buộc phải cúng thí thực cho các Vị chúng sanh trong pháp giới. Vô tình làm cho phương pháp hộ niệm thêm phần rắc rối!”
(Diệu Âm)
“Điều giải Oan Gia Trái Chủ là thành tâm khẩn nguyện, cầu xin với chư vị trong pháp giới “Đã” có duyên chẳng lành với người bệnh hãy xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh, cùng về
Tây-Phương, thoát cảnh đọa lạc, cùng nhau hưởng đời an vui giải thoát. Chứ không phải mời gọi Chúng Đẳng Vong Linh, Cô Hồn… trong pháp giới vô hình tề tựu về chỗ hộ niệm để hưởng đồ cúng thí thực. Nếu sơ ý thì tạo nên Âm Khí quá nặng, nhất định không có lợi!
Nếu BHN nào sơ suất vấn đề này, thì xin sám hối, thành tâm đổi lại lời nguyện, khẩn thiết khuyên mời chư vị trong pháp giới hãy đến các tự viện để hưởng thọ thí thực, thính pháp văn kinh, cùng lo niệm Phật tu hành để vãng sanh Cực-Lạc mới được.”
(Diệu Âm)
“Pháp Hội Tam Thời không thể dùng để hộ niệm cho người bệnh.”
(HT Tịnh-Không)
“Các lễ “Bạt độ vong hồn”, “Trai đàn chẩn tế”, “Tam thời hệ niệm”, v.v… là những pháp hội lớn, nặng về siêu độ Chúng Đẳng Vong Linh, cần đến chư vị cao tăng, pháp sư uy đức và cùng với đại chúng đông đảo mới làm nổi, không thích hợp với các buổi hộ niệm cho người bệnh vãng sanh. Mong các BHN không nên sơ ý áp dụng bừa bãi.”
(Diệu Âm)
“Thiết đàn cúng Cô Hồn là do người hộ niệm tự động thêm vào, chứ trong tài liệu hộ niệm chư Tổ không có dạy chuyện này. Chư Tổ chỉ dạy cách điều giải Oan Gia Trái Chủ mà thôi. Điều giải và cúng Cô Hồn là hai điều khác nhau. Xin chớ nên sơ ý lầm lẫn mà có thể bị khó khăn về sau!”
(Diệu Âm)
“Dùng Phật pháp mà khuyên giải, thành tâm khẩn cầu chư vị trong pháp giới hữu duyên với người bệnh buông xả hận thù, cùng nhau niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh, cùng về Tây-Phương, cùng được giải thoát, cùng hưởng an vui cực lạc. Dùng thế lực gì của mình để cưỡng bức chư vị Oan Gia Trái Chủ là điều không tốt! Nếu lỡ phạm phải lỗi này hãy mau thành tâm sám hối. Người hộ niệm quyết định không được kết duyên chẳng lành với pháp giới chúng sanh.”
(Diệu Âm)
“Hộ niệm phải có tâm từ bi bình đẳng thương chúng sanh. Nhiều người hộ niệm chỉ lo nghĩ đến việc cứu người bệnh mà không nghĩ đến việc cứu Oan Gia Trái Chủ. Cứu người bệnh mà lại gây phương hại đến chư vị Oan Gia Trái Chủ là điều không đúng lắm với Phật Pháp đâu!”
(Diệu Âm)
“Có người niệm Phật mà nghĩ rằng làm gì chỉ niệm A-Di-Đà Phật mà được vãng sanh, trong khi Phật nói: Một hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu Tịnh-Độ thì được vãng sanh. Người nào quyết chuyên lòng niệm một câu A-Di-Đà Phật sẽ được vãng sanh dễ dàng, vững vàng. Có đi hộ niệm ta mới tận mắt chứng kiến sự thật này. Cho nên dù có niệm Phật nhưng thiếu hiểu biết về Hộ Niệm là điều sơ suất nguy hiểm, chưa chắc gì đã vững niềm tin để thực hành đúng Chánh Pháp!”
(Diệu Âm)
“Chư vị Tổ Sư trong Tịnh-Độ Tông toàn là Thánh Tăng, chư Phật Bồ-Tát thị hiện, các Ngài dựa đúng theo Kinh Pháp của Phật mà lập ra pháp Hộ Niệm để trợ
duyên cho người niệm Phật vãng sanh.
Mong các BHN phải dựa đúng theo lời Tổ mà hành sự, đừng nên tự ý thêm bớt để tránh điều sơ suất mà ảnh hưởng không tốt đến Chánh Pháp! Nên nhớ hàng ngàn năm qua rồi chẳng lẽ các Ngài không phát hiện ra điều khiếm khuyết, để đến nỗi phải chờ đến thời mạt pháp này nhờ người phàm phu chúng ta thêm vào mới hoàn chỉnh hay sao?”
(Diệu Âm)
“Đối với kinh pháp ta phải y giáo phụng hành, không nên thêm bớt, vì Anh thêm được thì người khác cũng thêm được, đến sau cùng không còn biết đâu là Chánh đâu là Tà!”
(Lời Ấn Tổ)
“Đối với pháp hộ niệm, chúng ta cũng không nên tự ý thêm bớt. Phải nương theo huấn thị của chư Tổ mà làm mới tránh điều sơ suất vậy.”
(Diệu Âm)
“Người có cha mẹ già mà không sớm nghiên cứu pháp Hộ Niệm cho vững vàng để kịp thời trợ niệm cứu song thân vãng sanh trả tròn đạo hiếu, lại cứ lo săn tìm đạo cao pháp diệu, để lý siêu luận huyền!… Đến khi cha mẹ chết, hiển hiện thân tướng chẳng lành, lại đổ thừa cho nghiệp chướng! Đổ lỗi cho người chung quanh không biết cách Hộ Niệm!… Thật quá sơ suất! Rồi khi đến mình, sẽ đỗ lỗi cho ai đây? Ân hận cũng quá muộn rồi vậy!”
(Diệu Âm)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –