SÁM HỐI

SÁM HỐI

Xin bái bạch chư Tôn Phẩm Tăng Ni chứng minh, và cùng ba má khắp nơi! Trong mấy ngày qua tin tức thế giới dồn dập, đưa đến những tin về thiên tai, họa hại quá kinh hoàng!
Dịch bệnh Corona lan truyền khắp nơi, lại tiếp tục gây kinh hoàng thế giới. Trong kinh Phật dạy: làm ác bị ác, làm thiện bị thiện (tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác) tùng lạc nhập lạc tùng minh nhập minh (khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả) rõ ràng tất cả những tai ương này là do nghiệp lực của thế gian làm ác mà sinh ra, vô cùng kinh hoàng!!!
Trong Kinh Dịch có câu: “Tích ác chi gia, tất hữu dư ương, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh” người nào làm thiện tích thiện việc hoan hỷ an lạc có thừa, người nào làm ác tích ác, thì tai ương họa hại đến liên tục.
Trong Cảm Ứng Thiên có câu mà đại đức có nói: “Thiện ác vô môn, duy nhân tự triệu” thiện ác vô hình vô tướng, duy chỉ con người làm ra mà tự nhận lấy.
Chính vì thế mà trong những thời gian qua chúng ta lấy từ thiên tai này chuyển qua thiên tai khác dồn dập, chứng tỏ rằng nghiệp ác của chúng sanh thật quá lớn chúng ta hôm nay gặp nhau tại đây Diệu Âm xin cung kính thỉnh mời Chư Tôn đem cái lòng đại từ đại bi của các Ngài mà hướng dẫn chúng con xin sám hối, sám hối nghiệp chướng! Mình lấy cái lòng thành của mình mà xin sám hối để giảm trừ tội chướng của thế gian…
Theo như con nghĩ nếu mà chúng ta thành tâm quyết lòng thành tâm xin sám hối rồi niệm Phật thì việc làm chúng ta sẽ ảnh hưởng [hóa giải] bớt cái ách nạn của thế giới đi.
Cho nên, hôm nay con xin đề nghị Chư Tôn và cùng với chư vị, chúng ta cùng nhau thành tâm xin sám hối. Mình sám hối ngay chính lỗi lầm của mình, để niệm Phật cầu giải oán nạn của
pháp giới chúng sanh, và chính sự sám hối này giúp cho chúng ta khi mãn báo thân cũng giảm bớt nhiều cái ách nạn để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc .
Vì xin thưa thực với các ba, các má, các chú, các bác…chúng ta chưa đến ngày lâm chung, chúng ta chưa vội nghĩ rằng mình khi lâm chung an toàn ra đi vì thực sự nghiệp ác, nghiệp chướng của chúng ta gây khổ cho chúng sanh quá nhiều, tạo ra oán hờn quá nhiều, ách nạn chúng ta không phải đơn giản.
Cho nên, con cuối đầu, xin chư vị Tôn Phẩm thương tình làm gương sám hối giúp cho chúng con nương theo để mà sám hối. Hôm nay con đề nghị cho phép Diệu Âm được đọc bài sám hối, đọc từng câu rồi tất cả chư vị đọc theo để cho nó rợp ràng.
Đúng ra những lời sám hối này dành cho các vị Tôn Phẩm nhưng mà con đã lỡ điều hành cái đường zoom này cho nên cho phép con được làm cho nó gọn nhẹ mong chư Thầy, Tăng Ni tha thứ cho con và đem lòng đại từ đại bi cùng nhau sám hối để gỡ nạn cho chúng sanh, cho thế giới, cầu cho tiêu tai miễn nạn.
Nam mô A Di Đà Phật
Con xin đọc trước từng câu rồi xin các ba các má chắp tay đọc từng câu mà sám hối cho chính mình, đem cái tâm Tịnh này hợp lại thì có thể tạo được công đức lớn gỡ nạn cho Thế giới:
Xưa kia con tạo nhiều ác nghiệp
Đều do gốc bởi tham sân si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Nay con kiệt
thành xin sám hối
Xưa kia con tạo nhiều ác nghiệp
Đều do gốc bởi tham sân si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tận đáy lòng con xin sám hối
Xưa kia con tạo nhiều ác nghiệp
Đều do gốc bởi tham sân si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả tội căn xin sám hối
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật
Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)
Cộng Tu Niệm Phật Thế Giới Cùng Lão Cư Sĩ Diệu Â26/02/2020

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –