• Trang Chủ
  • 44. Tôi có nên tiếp tục tụng kinh PHÁP HOA không?

44. Tôi có nên tiếp tục tụng kinh PHÁP HOA không?

Share on facebook
Share on twitter

Hỏi:

Tôi có nên tiếp tục tụng kinh PHÁP HOA không?

Trả lời:

Tụng kinh Pháp-Hoa rất tốt, đem công đức hồi hướng về Tây-phương cũng được vãng sanh. Tuy nhiên, trong pháp niệm Phật rất cần sự chuyên nhất. Tụng nhiều kinh, tu không được chuyên, là do lòng tin không được mạnh, từ đó sức nguyện cũng không tha thiết, niệm Phật cũng khó chí thành. Do đó, đến khi lâm chung, trong tâm dễ bị hỗn loạn, đưa đến nhiều chướng ngại.

Kinh Pháp-Hoa lý đạo cao lắm chứ không phải thông thường, dành cho chư vị Bồ-tát minh tâm kiến tánh ở cảnh giới Hoa-tạng tu trì chứ không phải dành cho hạng phàm phu tục tử của chúng ta đâu. Nên nhớ, Phật khai pháp hội Pháp-Hoa, đến như chư vị A-la-hán cũng hiểu không nổi mà đành phải bỏ ra. Chúng ta dễ gì hiểu thấu lý đạo trong kinh Pháp-Hoa. Hiểu không thấu lý đạo, thì hành giả làm sao đạt được yêu cầu của kinh. Không hiểu, công phu không đạt, thì coi chừng hiểu sai, thực hành sai, đưa đến kết quả sai lạc. Chính vì thế cần phải chú ý.

Hãy chuyên tụng kinh A-Di-Đà, hoặc tụng kinh Vô-lượng-thọ, là tốt nhất. Đây là kinh dành cho những người hạ căn, nhu cầu là tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, thành tâm trì danh niệm Phật. Mấy điều này ai cũng có thể làm được. Làm được việc này rồi thì các việc khác có Phật gia trì.

Ấy vậy mà những bộ kinh này được gọi là kinh thành Phật đó. Không phải tầm thường đâu. Nhân Phật thì quả Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhân quả đồng thời. Ồ! Tối thượng!

Ngài Tịnh Không dạy, suốt đời trì tụng một bộ kinh là đủ. Khi thấu hiểu một bộ kinh thì tất cả kinh sẽ thấu suốt. Chắc chắn như vậy.

Người căn tánh trung hạ mà tụng nhiều kinh rất khó thâm nhập vào đạo lý của Phật pháp. Vô tình, tụng thì nhiều mà rốt cuộc không hiểu được bao nhiêu! Đến lúc chết cũng không biết đường nào để đi. Không biết đường đi, thì “Lạc Đường” rồi vậy!

Ở VN đến nay có hàng trăm người niệm Phật vãng sanh. Họ chỉ tụng một bộ kinh A-Di-Đà, niệm một câu A-Di-Đà Phật, họ vãng sanh bất khả tư nghì! Nhiều không đếm hết. Hỏi rằng, thời nay mấy ai thành tựu được như họ?

Xin phải chuyên nhất niệm Phật. Trong kinh Phật dạy là: Nhất hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-phương Cực-lạc. Chỉ vậy mà thôi, đường thành đạo rất chắc chắn.

Chúc đạo hữu ngộ đạo. Tín-Nguyện-Hạnh thành tựu đạo quả.

A-di-đà Phật

Diệu Âm

(09/10/08)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –