• Trang Chủ
  • Làm Sao Để Gia Đình Người Bệnh Tin Vào Pháp Hộ Niệm Và Xóa Bỏ Đi Những Phong Tục Hủ Lậu Thế Gian?

Làm Sao Để Gia Đình Người Bệnh Tin Vào Pháp Hộ Niệm Và Xóa Bỏ Đi Những Phong Tục Hủ Lậu Thế Gian?

Share on facebook
Share on twitter

LÀM SAO ĐỂ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH TIN VÀO PHÁP HN VÀ XÓA BỎ ĐI NHỮNG PHONG TỤC HỦ LẬU THẾ GIAN?
Câu hỏi: Xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi hướng dẫn cho chúng con làm cách nào để cho gia đình người bệnh tin tưởng về pháp môn HN để xóa bỏ đi những phong tục hủ lậu thế gian ạ? Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời: Chúng ta sống với thế gian, hàng xóm, đồng tu đều là người thế gian chuyện thế gian nó bắt vào mắt chúng ta từ lúc chúng ta mới sinh ra cho đến bây giờ nhưng mà hay một cái chúng ta đang kết nhóm với nhau HN nhắc nhở cho nhau rằng cõi đời này là tạm bợ. Có người lâu thì được sáu bảy chục năm, tám chín chục năm, có nhiều người nhanh chóng mười năm, hai mươi năm, có nhiều người năm ba năm cũng chết. Tất cả trước sau gì cũng phải chấp nhận thế giới này vô thường tạm bợ không phải là vĩnh hằng, gia đình này không phải là vĩnh hằng, con cái không phải là vĩnh hằng, cha mẹ không phải là vĩnh hằng tất cả chỉ là cái duyên trong đời này mà thôi thì Phật gọi là phần đoạn sanh tử, nó có từng phần, từng khúc, từng khúc sau cái phần đoạn này mỗi người đi một ngả, nghiệp ai lấy theo vì nghiệp khác nhau cho nên khi ra đi một mình lủi thủi cũng như khi chúng ta trở lại đầu thai cũng một mình lủi thủi. Phật dạy là:” Độc sanh độc tử độc khứ độc lai” Đi một mình con cái không theo ta được, cha mẹ đi theo đường cha mẹ, con cái đi theo đường con cái. Chỉ có một chỗ mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta đó là cõi TPCL của Đức A Di Đà nơi đó quy tụ tất cả chúng sanh về đó thành tựu mà nơi đó hiện tại bây giờ mười phương chư Phật đang nỗ lực khuyến tấn con dân của các ngài đều quy tụ về đó chứ không phải chỉ một mình Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta trở về đó. Nếu mà chư vị nghiên cứu trong kinh Vô Lượng Thọ mới thấy rõ ràng chuyện này. Tại vì khi Đức Thế Tôn phát đại thệ 48 đại thệ để cứu độ chúng sanh, đại thệ này quá tuyệt vời bao trùm tất cả khắp các pháp giới, thành ra chư Phật mười phương đều đồng thanh yểm trợ cho chương trình đưa tất cả chúng sanh khắp mọi pháp giới trở về tây phương một đời thành đạo. Chính vì thế mà một người niệm câu A Di Đà Phật không phải chỉ là A Di Đà Phật phóng quang gia trì mà mười phương chư Phật đồng hộ niệm vào trong đó thành ra cái danh hiệu A Di Đà Phật nó có một cái năng lực vĩ đại vượt hẳn tất cả pháp giới .Chính vì thế mà có thể cứu được hàng phàm ngu tội chướng như chúng ta một cơ hội này trở về tây phương thành đạo là như vậy. Từ trước tới giờ tất cả các Đức Như Lai khi thành đạo đều có lời nguyện riêng nhưng mà gomchúng lại không có cái đại nguyện của một vị Phật nào vượt qua được đức A Di Đà Phật chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thay mặt cho mười phương chư Phật long trọng tuyên bố rằng:” A Di Đà Phật là Phật trung chi vương quang trung cực tôn”. Phật trung chi vương là vua trong hàng Phật vì đại nguyện của ngài làm cho chư Phật phải kinh phục mà đồng thanh HN cho A Di Đà Phật để cho A Di Đà Phật dùng thánh hiệu của ngài cứu độ chúng sanh về đó. Quang trung cực tôn vì đại nguyện của ngài bao trùm tất cả mọi pháp giới, quang trung thuộc về không gian thời gian thọ mạng vô lượng chính vì thế mà xin thưa với chư vị, chư vị thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật sẽ nhập vào thời gian, không gian vô cùng vô tận. Có nghĩa là trí huệ quang minh vô cùng vô tận, thọ mạng vô cùng vô tận chưa có một pháp giới nào từ trước tới nay dám nói rằng là thọ mạng vô lượng nhưng A Di Đà Phật đã thể hiện cho cái thọ mạng vô lượng đó. Chính vì thế mong chư vị hãy cùng phát tâm dũng mãnh, phải hiểu được cái lí đạo vi diệu này, đi HN cho người ta chú tâm làm sao cho người bệnh chưa có tín tâm mạnh làm sao ủng hộ tinh thần họ mạnh mẽ tin vào câu A Di Đà Phật. Người nào còn mập mờ đường vãng sanh ủng hộ tinh thần, phương tiện thiện xảo làm cho họ tin tưởng vững vàng lên rồi bắt đầu trì giữ câu A Di Đà Phật- Đủ rồi! Bấy nhiêu đây người đó vãng sanh TPCL, đừng nên sơ xuất nhất là những người khi gặp những chướng ngại nào vội vã tìm cách gỡ rối cho những chướng ngại đó. Xin thưa với chư vị pháp niệm Phật có ba điểm cần phải củng cố
-Một là niềm tin phải tin cho vững
-Hai là sức nguyện phải tha thiết
-Ba là hạnh niệm Phật phải chuyên nhất
Đừng nên giáp tạp ba điểm tối kị đã tin thì không được nghi ngờ, nghi ngờ lời Phật dạy dẫn tới chỗ là dễ vay mượn chỗ này vay mượn chỗ nọ, để gỡ từng mối một. Từ cái chỗ niệm tin niềm tin yếu thành ra là đi đến cái chỗ goị là giáp tạp, tạp tu, tạp tu trong lúc bình thường này chúng ta còn có chút ít thời gian tìm cách thay đổi nếu giáp tạp ngay trong lúc sắp xửa xả bỏ báo thân còn có cơ hội đâu để cho người ta quay về con đường chuyên nhất để niệm Phật tất cả đều ở niềm tin. Người HN phải vững niềm tin để cho truyền cái niềm tin này vào người bệnh để người bệnh niệm Phật giống như hồi nãy có một người suốt cả đời không tu, không biết gì về chùa không biết gì về Phật pháp nhưng khi gặp câu A Di Đà Phật tin liền. Nếu gặp BHN mà nói rằng cần phải giải cái này, giải cái nọ vô tình chưa đưa đến cái duyên vãng sanh cho họ, nếu họ ra đi trong cái lúc họ có cái tâm thiện lành đó, họ có thể đi về con đường lành chứ không phải là vãng sanh. Chính vì thế mà ngài Mộng Đông nhắc nhở cho chư vị niềm tin là điểm quan trọng vô cùng, người muốn cứu người vãng sanh bắt buộc phải vững niềm tin, ngài thiện đạo cũng nói về niềm tin, ngài Ngẫu Ích cũng nói về niềm tin, ngài Ấn Quang cũng nói về niềm tin. Tất cả chư tổ đều xác định cái niềm tin, chính niềm tin này gỡ tất cả chư vị thoát khỏi tất cả các ách nạn. Mong chư vị nghe được những lời này vững vàng tin tưởng, người nào tin tưởng vững là người đó niệm lực vững, niệm lực vững thì tự tánh Di Đà sẽ ứng hiện Phật tánh lực của chư vị ứng hiện, Phật nhiếp thọ lực sẽ phóng quang tới nhiếp thọ cái chân tâm hay là cái chủng tử A Di Đà Phật của chư vị trong lúc xả bỏ báo thân ứng hiện ra đi về tây phương trả lại cái danh này những cái vô thường về gia đình, về xã hội, về gì đó tiếng tăm danh vọng trả lại thế gian hết ta về tây phương nhìn lại quả đất này chẳng khác gì bằng một hạt sạn làm sao chúng ta có thể bỏ lại pháp giới mênh mông vô tận mà lại chấp vào cái hạt sạn này để chịu nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy bắt đầu từ đây lo tu, tu theo Phật pháp còn thế gian pháp người ta nói đủ điều bây giờ mình biết rồi, đủ điều của thế gian họ không thoát khỏi thế gian, chấp vào thế gian không thoát khỏi thế gian. Cho nên người thế gian bầy đủ trò, đúng sai mình không biết nhưng mà đường thoát nạn nhất định không thể thoát nạn được, mình đi con đường thoát nạn. Mong chư vị lấy cái nào chính, cái nào phụ chứ chúng ta không nói tốt nói xấu, mong chư vị hiểu được như vậy quyết lòng đi về tây phương thì nhất định một câu A Di Đà Phật, một lời nguyện vãng sanh chân chánh và chí thành niệm Phật thì chư vị là những vị bồ tát trên cõi tây phương, chúng ta gặp nhau bay nhảy trên đó cùng nhau độ tận những người còn mê chấp thế gian, còn bị kẹt thế gian để mà chúng ta trả ơn trả nghĩa cho nhau mới xứng đáng là một con người giác ngộ vậy. A Di Đà Phật

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –