Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 315) | Vấn Đề Thăm Thân Có Cần Thiết Không? Tại Sao?

Share on facebook
Share on twitter

315 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Vấn Đề Thăm Thân Có Cần Thiết Không? Tại Sao?Cư Sĩ Diệu Âm

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 6: Hướng Dẫn Khai Thị

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –