Những Sơ Suất Có Thể Xảy Ra Khi Hộ Niệm (Tọa Đàm 11) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu)

Share on facebook
Share on twitter

Những Sơ Suất Có Thể Xảy Ra Khi Hộ Niệm (Tọa Đàm 11) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu)

HỘ NIỆM NHỮNG SƠ SUẤT CÓ THỂ SẢY RA (2012)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –