Hành Trang Căn Bản Cho Người Hộ Niệm 09 – Điều giải Oán Thân Trái Chủ

Share on facebook
Share on twitter

ĐIỀU GIẢI OÁN THÂN TRÁI CHỦ:

Chúng ta phải khiêm nhường, thật tâm, chí thành, chí kính khẩn nguyện chư vị trong pháp giới, nương theo cơ hội này cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho người này, cùng nhau kết duyên lành với A-Di-Đà Phật.

Chắp tay cung kính, thành tâm năn nỉ họ buông bỏ oán thù, tha thứ cho người bệnh, và cũng thành tâm muốn giúp đỡ các chư vị trong pháp giới. Chân thành từ bi khuyên nhủ chư vị oán thân trái chủ nghe theo lời Phật dạy kết pháp duyên với TâyPhương CựcLạc cùng niệm A-Di Đà Phật cầu vãng sanh.

 

VÀI BÀI KHAI THỊ – ĐIỀU GIẢI MẪU:

Chúng tôi đại diện cho gia đình, đại diện cho người bệnh, đại diện cho bạn đồng tu, hôm nay cúi đầu khẩn nguyện, (hoặc nói cúi đầu van xin chư vị, cúi đầu tha thiết…) ngưỡng mong chư vị suy xét. Bà…  dù thế nào cũng là một phàm phu tục tử, nên nhiều lúc mê muội đã tạo ra những nghiệp nhân chẳng lành với chư vị. Nhưng giờ đây bà…  đã thành tâm sám hối. Gia đình cũng thành tâm sám hối và chúng tôi cũng đang niệm Phật hộ niệm, bà cụ này cũng đang niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương. Khi về Tây Phương rồi thì bà cụ này mới có năng lực để về đây giúp đỡ chư vị, cứu chư vị mà đền trả những gì sai lầm với chư vị. Nương theo cơ hội này xin chư vị buông xả oán thù cùng nhau niệm Phật đi về TâyPhương CựcLạc.

– Nam Mô A-Di-Đà-Phật! Kính thưa chư vị trong pháp giới. Nếu chư vị đến báo ơn hoặc trả nợ cho người bệnh, xin chư vị hãy vì người bệnh mà hộ pháp, niệm A-DiĐà Phật trợ niệm giúp đỡ người bệnh vãng sanh TâyPhương CựcLạc. Còn nếu chư vị đến đòi nợ, trả thù người bệnh, thì chúng con xin thành tâm mong chư vị từ bi suy xét: Chư vị nghĩ xem, chúng ta là phàm phu thì ai mà không lỡ phạm những sai lầm. Hiện tại Phật tử … đã thật sự thành tâm sám hối lỗi lầm với chư vị rồi. Phật tử … đã quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh TâyPhương CựcLạc. Về TâyPhương CựcLạc Phật tử ấy mới có đạo lực thần thông cứu giúp chư vị nhằm chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Hoà Thượng Tịnh Không dạy rằng “Đoạn ác tu thiện”, chư vị tha thứ cho người bệnh chính là đoạn ác, chư vị niệm câu A-Di-Đà Phật trợ niệm cho Phật tử … chính là tu thiện, công đức giúp đỡ này thật vô lượng vô biên. Nếu chư vị nương theo công đức này cùng niệm Phật cầu về TâyPhương CựcLạc, nhất định chư vị cũng được vãng sanh TâyPhương Cực-Lạc. Còn nếu chư vị quyết lòng báo thù thì chúng con cũng không dám xen vào, nhưng kính xin chư vị nghĩ lại, nếu trả được thù rồi chẳng qua là để tha mãn cái tâm oán hận của mình rồi thôi… chư vị không những không được lợi ích gì mà còn phải chịu nhân quả về sau. Oan oan tương báo, thật đau khổ vô cùng! Chúng con xin chư vị cân nhắc kỹ lại mà bỏ qua cho Phật tử … này, hãy cùng nhau niệm A-Di-Đà Phật cầu về TâyPhương CựcLạc một đời thành Phật phổ độ chúng sanh.

 Nam Mô A-Di-Đà Phật!

BA BÀI KHAI THỊ CỦA HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG:

Nam Mô A Di Đà Phật! Kính thưa chư vị trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành với Phật Tử… Chúng tôi xin gửi tới tất cả chư vị những lời khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, lời pháp của ngài đã cứu độ rất nhiều chúng sanh vãng sanh thành đạo. Kính mong tất cả chư vị trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe, nhận lấy lời pháp này mà y giáo phụng hành thì ngay trong đời này chư vị hưởng được thiện lợi, có thể lìa khổ được vui. Mong sao cơ duyên này chư vị cũng được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, hưởng cảnh hạnh phúc vô tử vô sanh, một đời bất thối thành Phật.

Nam Mô A-Di-Dà Phật.

 

1) Oan Gia Trái Chủ:

Kính thưa chư vị oan gia trái chủ của Phật tử: …

Phật nói, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, huống chi là tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng. Sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay trong oan oan tương báo, khổ không kể xiết!

Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy đoạn ác tu thiện.

Phật dạy: “Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta khi họ bị suy yếu bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ơn báo oán, biến oán thành thân, dù sống trong biển nghịch mênh mông chúng ta vẫn bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được vui.

Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật không gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh-Độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô-Thượng Bồ-Đề. Duy nguyện chư nhân giả, y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ nhớ như vậy!

Hòa Thượng Tịnh-Không chứng minh.

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

 

 

 

 

 

2) Địa Chủ và Chư Qủy Thần chúng:

 

Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật”, nhưng chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà không được chứng đắc. Chúng ta ngày nay gặp được chánh pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo pháp của Phật, sám trừ nghiệp tội, nỗ lực tu hành, nếu như tùy thuận tuân theo tham, sân, phiền não, tạo ác quấy phá thì thật là đáng tiếc. Đối với những người bệnh khổ suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên quấy phá làm họ bất an.

Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật pháp, biển nghiệp mênh mông thì không thể thoát ly, thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi do nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay chư vị tuy là đọa ác đạo nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân thành, hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh A Di Đà Tịnh-Độ.

Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Duy nguyện chư nhân giả luôn hiểu biết điều này để y giáo phụng hành.

Hòa Thượng Tịnh-Không chứng minh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

 

 

 

3) Đệ Tử:………………………………… (tên người đọc)

Kính thưa oan gia trái chủ từ vô thỉ kiếp!

Mười phương chư Phật, A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng cực, nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng, phàm được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện, thấy nghe tinh tấn, đồng sanh Cực Lạc, thấy Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm pháp lữ, để cùng nhau chuyển biển nghiệp thành biển Liên Trì, chư Phật độ sanh.

Duy nguyện ngã thỉ kiếp oan gia trái chủ nghe pháp màu này tín thọ phụng hành.

Đệ tử Tam Bảo: …………………………………….

Đảnh lễ.

 

Hòa Thượng Tịnh-Không chứng minh.

 

 

 

 

(Ngoài những bài khai thị này, chúng tôi đang sưu tập những lời khai thị của Lão Cư Sĩ Diệu Âm cùng những lời khai thị hay từ các BAN HỘ NIỆM và gởi đến chư vị sau. Hiện giờ có những buổi “Thực Tập Hộ Niệm” trực tuyến trên đường ZOOM ID: 696 696 6789, mật mã 1234 cùng Lão Cư Sĩ Diệu Âm, xin chư vị tham gia để học hỏi những lời khai thị điều giải trực tiếp của Lão Cư Sĩ).

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –