36. Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh Vấn Đáp (Âm thanh lạ!)

Share on facebook
Share on twitter

Âm thanh lạ!

Hỏi: 

A Di Đà Phật,

Thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia…

…con vô phước, bắt đầu Niệm Phật từ khi mượn sách đó từ Thư Viện. Chắc chắn lời khoe của Cô ta làm cho con sai lầm, kể từ lúc nghe tiếng Niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng ‘Trời Mưa Rất Lớn’…

… nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bỡi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ nó chính là Ma Chướng trên đường tu tập quá non kém của con… Xin giúp con.

A Di Đà Phật.

Diệu Hưng.

Trả lời:

Người đã chứng đắc thì đã thấy rõ Chơn-Tâm Tự-Tánh. Chơn-Tâm Tự-Tánh là chính cái Bản Giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài? Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực, không có định lực thì chứng đắc chỗ nào?

Vì thế, Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời Tổ, lời chỉ dạy của chư Hòa Thượng, Cao Tăng đại đức mà tu tập mới an lòng. Chớ nên hiếu kỳ, mới tốt vậy.

Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm… Nay Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm.

Vậy thì lấy tâm mà điều phục.

Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Mỗi lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát. Bồ-tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn, trong kinh Vô Lượng thọ có nói, “Nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ-tát, vô bất đắc khả thoát giả”. Nghĩa là, nếu ai có nạn tai khủng hoảng, lo sợ, thành tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết.

Hằng ngày ngoài thời Niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ-tát. Tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh.

Khi hết bệnh rồi thì nhớ Niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có Niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp Vãng Sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chớ nên tự cao ỷ lại, chớ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghen.

Mỗi khi Niệm Phật tu hành, (ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ tát nữa), đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tỵ, không nên nói người này xấu người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái, thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy.

Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến… cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được.

Sám hối là không làm lỗi lầm nữa, ngày ngày Niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn.

Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó. Chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin vững lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang Niệm Phật thì cứ Niệm Phật, lắng nghe tiếng Niệm Phật của chính mình, còn tất cả các hiện tượng khác đừng để ý tới, hãy kệ nó đi.

Chỉ biết rằng, khi mình Niệm Phật thì có chư Bồ-tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy.

Chúc an vui

A-Di-Đà Phật

Diệu Âm

(08/06/2009)

 

NIỆM PHẬT- HỘ NIỆM - VÃNG SANH VẤN ĐÁP

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –